Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Japan

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/578/EU av 28. september 2010 om anerkjennelse av at Japans rettslige og tilsynsmessige rammer er ekvivalente med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbyråer

Commission Decision 2010/578/EU of 28 September 2010 on the recognition of the legal and supervisory framework of Japan as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

Den 12. juni 2009 gav Kommissionen Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR) et mandat og anmodede om teknisk rådgivning med hensyn til den tekniske evaluering af Japans retlige og tilsynsmæssige rammer vedrørende kreditvurderingsbureauer.

(2) I sin udtalelse af 21. maj 2010 foreslog CESR, at de japanske retlige og tilsynsmæssige rammer vedrørende kreditvurderingsbureauer betragtes som ækvivalente med forordningen.

(3) Ifølge artikel 5, stk. 6, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal opfyldelsen af tre betingelser undersøges, for at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer kan anses for at være ækvivalente med forordning (EF) nr. 1060/2009.

(4) I henhold til den første betingelse skal kreditvurderingsbureauer i det pågældende tredjeland være underlagt krav om godkendelse eller registrering og effektivt løbende tilsyn og håndhævelse. De japanske retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer udgøres af The Financial Instruments and Exchange Act (akt nr. 25 af 1948), som er relateret til The Regulation of Credit Ratings Agencies, The Cabinet Office Ordinance on Financial Instruments Business (forordning nr. 52 af 2007), som er relateret til The Regulation of Credit Rating Agencies, The Cabinet Office Ordinance on Definitions under Article 2 of the and Exchange Act (finansministeriel forordning nr. 14 af 1993), som er relateret til The Regulation of Credit Rating Agencies, samt The Comprehensive Guidelines for Supervision of Financial Instruments Business Operators (tillæg) og The Guidelines for Supervision of Credit Rating Agencies. I juni 2009 vedtog det japanske parlament (Diet) et nyt sæt lovgivningsmæssige bestemmelser for kreditvurderingsbureauer, som blev fulgt op af bekendtgørelser og forordninger fra regeringen i december 2009, der fremsætter retningslinjerne og betingelserne for disse rammer. De retlige rammer, som trådte i kraft i april 2010, fremsætter, at et kreditvurderingsbureau skal registreres ved The Financial Services Agency of Japan (JFSA), for at dets kreditvurderinger kan bruges i reguleringsøjemed i Japan, og pålægger retligt bindende forpligtelser for kreditvurderingsbureauer og løbende tilsyn hermed. JFSA har en bred og omfattende række beføjelser og er i stand til at vedtage forskellige foranstaltninger, herunder sanktioner, over for kreditvurderingsbureauer for overtrædelse af bestemmelser fra The Financial Instruments and Exchange Act, som er relateret til The Regulation of Credit Ratings Agencies.

(5) I henhold til den anden betingelse er kreditvurderingsbureauer i det pågældende tredjeland underlagt bindende bestemmelser, der er ækvivalente med bestemmelserne i artikel 6-12 og bilag I i forordning (EF) nr. 1060/2009. De japanske retsforskrifter er baseret på: forpligtelse til at handle i god tro, forpligtelse for et kreditvurderingsbureau til at oprette operationelle kontrolsystemer med henblik på en fair og relevant varetagelse af kreditvurderingsaktiviteterne via et stort antal detaljerede forskrifter, omfattende bestemmelser med henblik på forebyggelse, forvaltning og fremlæggelse af interessekonflikter og forpligtelse til at registrere og videregive oplysninger til både JFSA og offentligheden. De japanske rammer opfylder målsætningerne i forordning (EF) nr. 1060/2009 vedrørende håndteringen af interessekonflikter, de organisatoriske processer og procedurer, som et kreditvurderingsbureau skal have på plads, kvaliteten af vurderinger og vurderingsmetoder, fremlæggelse af kreditvurderinger og den generelle og periodiske offentliggørelse af kreditvurderingsaktiviteter. De japanske rammer giver således en ækvivalent beskyttelse, når det kommer til integritet, gennemsigtighed, god styring af kreditvurderingsbureauer og pålidelighed af kreditvurderingsaktiviteter.

(6) I henhold til den tredje betingelse skal det pågældende tredjelands retsforskrifter forhindre indblanding fra tredjelandets tilsynsmyndigheder og øvrige offentlige myndigheder i indholdet af kreditvurderingerne og metoderne. I den forbindelse må JFSA i henhold til lovgivningen ikke øve indflydelse på kreditvurderingernes indhold og kreditvurderingsmetoder.

(7) På baggrund af de gennemgåede faktorer kan betingelserne i artikel 5, stk. 6, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1060/2009 betragtes som værende opfyldt af de japanske retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer. De japanske retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer bør derfor anses for at være ækvivalente med de retlige og tilsynsmæssige rammer indført ved forordning (EF) nr. 1060/2009.

(8) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.09.2010
Anvendelsesdato i EU
19.10.2010
Opphører å gjelde
19.08.2019
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 705-706
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.10.2016
Anvendes fra i Norge
12.10.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0578
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro