Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/394 av 11. november 2016 om fastsettelse av gjennomføringstekniske standarder når det gjelder standardformularer, skjemaer og prosedyrer for tillatelse, revisjon og evaluering av verdipapirsentraler, for samarbeidet mellom myndigheter i hjemland og vertsland, for høring av myndigheter som er involvert i tillatelsen til å yte bankmessige tilleggstjenester, og for adgang som involverer verdipapirsentraler, samt vedrørende formatet av de registre som verdipapirsentraler skal føre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 909/2014.

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/394 of 11 November 2016 laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for authorisation, review and evaluation of central securities depositories, for the cooperation between authorities of the home Member State and the host Member State, for the consultation of authorities involved in the authorisation to provide banking-type ancillary services, for access involving central securities depositories, and with regard to the format of the records to be maintained by central securities depositories in accordance with Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.1.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gir detaljerte krav til format og innhold for verdipapirregistre ved søknad om tillatelse samt dokumentasjon ved løpende tilsyn. Videre er det ulike maler for bruk ved søknad om tilgang fra utstedere, oppgjørsdeltakere og andre infrastrukturforetak, samt ved søknad om opprettelse av linker til andre verdipapirregistre. Kommisjonsforordningen gir også nærmere bestemmelser om plikt til å oppbevare transaksjonsdata, og bestemmelser om myndighetssamarbeid mellom hjemland og vertsland.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til basisrettsakt 909/2014 (CSDR, CSD-forordningen, som regulerer verdipapirregistre og verdipapiroppgjør). Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen skal gjennomføres i norsk rett ved lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes å få økonomiske konsekvenser for foretakene og myndighetene. Reglene vil kreve noe endringer i IT-systemer hos verdipapirregistrene, og tilsynsmyndighetene etablere nye rutiner for myndighetssamarbeid.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Når reglene tas inn i EØS-avtalen er det behov for tilpasninger av ikrafttredelsesdato.

Status
Forordningen er endelig vedtatt i EU og ble publisert i Official Journal 10. mars 2017. Forordningen er til vurdering av EØS/EFTA statene.

Finansdepartementet sendte 16. mai 2017 på høring utkast til bestemmelser som vil gjennomføre forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen i norsk rett. Høringsfristen var 30. juni 2017 og er til behandling i Finansdepartementet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.11.2016
Anvendelsesdato i EU
30.03.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Av tilknyttet rettsakt

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
18.05.2017
Høringsfrist
30.06.2017