Referansemetadata til det europeiske statistiske system

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2009/498/EF av 23. juni 2009 om referansemetadata til det europeiske statistiske system

Commission Recommendation 2009/498/EC of 23 June 2009 on reference metadata for the European Statistical System

Siste nytt

EØS-komitevedtak 4.12.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, november 2009)

Sammendrag av innhold
Prinsipp 15 i atferdskodeksen for europeiske statistikker dreier seg om europeiske statistikkers tilgjengelighet og klarhet, og det understrekes her at metadata bør dokumenteres etter standardiserte metadatasystemer.

Det fastslås i rekommandasjonen at referansemetadata er en integrert del av alle statistikkmyndigheters metadatasystem. Det kan oppnås betydelige effektivitetsforbedringer hvis referansemetadata utarbeides på grunnlag av en harmonisert liste over statistiske begreper innenfor det europeiske statistiske system, og hvis medlemsstatene og Fellesskapets statistikkmyndigheter samtidig får mulighet for om nødvendig å innføre flere statistiske begreper innenfor bestemte statistikkområder.

Merknader
Rekommandasjon er en ikke-bindende rettsakt som ikke krever gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabelt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.06.2009
Anvendelsesdato i EU
20.06.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 676-681
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Anvendes fra i Norge
05.12.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009H0498
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro