Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om karbonindekser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier for lavkarbonutslipp og positiv karboneffekt

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/1011 on low carbon benchmarks and positive carbon impact benchmarks

Siste nytt

Høring igangsatt av Finansdepartementet 27.8.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.11.2018)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har lagt fram en pakke med forslag til regelverk om bærekraftig finans. Initiativet er knyttet til Paris-avtalen og FN 2030. En overordnet beskrivelse av pakken med Kommisjonens forslag er gitt i EØS-notatet "Ramme for å fremme bærekraftige investeringer" - KOM(2018)353. Forordningene skal legge til rette for at EUs rammeverk for finansområdet favner vurderinger av faktorer knyttet til miljø, sosiale forhold og foretaksstyring (ESG - Environmental-Social-Governance).

Om forordning som endrer benchmarkforordningen

Forordningen skal legge til rette for at investeringer skal være mer bærekraftige ved at ESG-faktorer vurderes i beslutningsprosessen. Markedsaktører (fondsforvaltere, pensjonsforetak, forsikringsforetak, forsikringsformidlere, mv.) som får et mandat fra sine kunder til å ta investeringsbeslutninger på deres vegne, skal integrere vurderinger av ESG i sine interne prosesser og informere kundene om dette. For å bidra til at investorer kan sammenligne karbonavtrykk fra investeringer, introduserer forslaget nye kategorier av referanseverdier for lavkarbon og positiv karboneffekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
En eventuell fremtidig EU-forordning som tas inn i EØS-avtalen, vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov som gjennomfører benchmarkforordningen.

Sakkyndige instansers merknader
SU kapitalbevegelser og finansielle tjenester finner forslaget EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Kommisjonens forslag er til politisk behandling i EU-parlamentet og Rådet.