Reduksjon av forekomst av salmonella i slaktekylling

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 646/2007 av 12. juni 2007 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til fellesskapsmålet for å redusere prevalensen av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium hos broilere og oppheving av forordning (EF) nr. 1091/2005

Commission Regulation (EC) No 646/2007 of 12 June 2007 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council as regards a Community target for the reduction of the prevalence of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium in broilers and repealing Regulation (EC) No 1091/2005

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.10.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten setter et mål om at ikke flere enn 1 % av slaktekyllingflokkene i EU skal teste positivt for Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium innen 31.desember 2011. Dette målet er fastsatt i tråd med forordning (EF) nr. 2160/2003 artikkel 4(1). Prøvetakingsregimet for å bekrefte fremdriften, fastsettes i forordningen, jf. vedlegget, men vil først gjelde fra 1. januar 2009. Resten av forordningen gjelder i EU fra 1. juli 2007. For å rydde opp i overflødige rettsakter er forordning (EF) nr. 1091/2005 samtidig opphevet. Dette er gjort fordi kravene til kontrollmetodene i nasjonalt kontrollprogram for salmonella, som fremgikk av forordning (EF) nr. 1091/2005, i realitet allerede var erstattet av forordning (EF) nr. 1177/2006.

Merknader
Rettsakten er gjennomført i forskrift 2007-06-08 nr. 603 i 2007. Rettsakten er i tillegg gjennomført i henvisningsforskrift 2005-23-12 nr. 1703 fra 1. mars 2010. Økonomiske og administrative kostnader Det antas ikke å være vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser knyttet til rettsakten. Det er allerede per dags dato omfattende prøvetaking for salmonella i norske slaktekyllinger og det er en svært lav salmonella-prevalens.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Salmonella-prevalensen i norske slaktekyllinger er allerede per dags dato svært lav. Det anses som mulig å nå målet om at ikke flere enn 1 % av slaktekyllingflokkene tester positive for Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium innen 2011. Markedsfordelen ved at norske kyllinger har en lavere salmonella-prevalens enn slaktekyllinger fra EU-landene (med unntak av Sverige og Finland) vil forsvinne når EU får bedre kontroll over salmonella i slaktekyllinger.

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komitébeslutning 42/2008, men pga. art 103 forbehold trådte rettsakten først i kraft 1. mai 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.06.2007
Anvendelsesdato i EU
01.07.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 27.6.2013, p. 46-50
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.04.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0646
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro