Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler: endringsbestemmelser om risikoindikatorer

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/782 av 15. mai 2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/128/EF med hensyn til fastsettelse av harmoniserte risikoindikatorer

Commission Directive (EU) 2019/782 of 15 May 2019 amending Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council as regards the establishment of harmonised risk indicators

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.5.2019)

Sammendrag av innhold
Det er utarbeidet to felles risikoindikatorer for plantevernmidler som skal benyttes av medlemslandene og som også skal fungere som indikator på EU-nivå. Indikatorene skal beskrive utviklingen i risiko for plantevernområdet. Hovedindikatoren beregnes ut fra omsetningstall for aktive stoff og en kategorisering av aktive stoffer i fire grupper og syv kategorier med ulike poeng. Poengene multipliseres så med tall basert på omsetningsstatistikken for plantevernmidler, og summeres. Kategoriseringen og poenggivingen er basert på om de aktive stoffene er lav-risiko aktive stoff, om de har en vanlig godkjenning, om de er kandidater for substitusjon eller om de ikke er godkjent. På den måten kan en få et samlet uttrykk for risiko for hvert enkelt år, og en kan følge utviklingen over tid. Basislinjen for hovedindikatoren settes til 100 og er lik gjennomsnittet av beregningen av indikatoren for perioden 2011-2013.

Tilleggsindikatoren er basert på antall godkjenninger av plantevernmidler etter artikkel 53 i forordning (EU) 1107/2009. Dette er plantevernmidler som ikke er normalt godkjent for aktuelt bruksområde, men hvor det likevel er gitt tillatelse til bruk på grunn av nødsituasjoner på plantevernområdet. Indikatoren har ellers samme gruppe- og kategoriinndeling, som hovedindikatoren.

Dersom et aktivt stoff endrer kategori vil det ved neste års beregning av risikoindikatoren også bli foretatt en ny beregning for alle tidligere år.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter, men vil føre til noe merarbeid for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Mattilsynet vurder imidlertid at disse indikatorene gir ganske begrenset informasjon om risiko. Bakgrunnen for dette er at indikatorene ikke tar hensyn til dose som brukes, og at de også tar begrenset hensyn til helse og miljø. Mattilsynets vurdering er at vi derfor fortsatt bruker de etablerte risikoindikatorene for helse og miljø, da vi mener at disse har flere faktorer med i beregningen av disse og at de derfor gir et mye bedre bilde av risikoutviklingen. Norge har en egen miljøavgift for plantevernmidler der avgiften er differensiert etter preparatenes helse- og miljørisiko, og dette systemet brukes også til å se på utvikling av risiko over tid ved å se på omsetningstallene for midler i de ulike gebyrklassene. Det norske indikatorene er ytterligere beskrevet i vedlegget.

Mattilsynet vurderer at indikatoren egner seg dårlig til å sammenligne risiko mellom ulike land, da det for eksempel ikke tar hensyn til agronomi og klima.

Mattilsynet vil i samarbeid med SSB og Eurostat for å beregne de nye indikatorene, men vår vurdering er at det er de eksisterende indikatorene for helse og miljø som fortsatt bør benyttes for å vise risikoutvikling og som gjengis årlig i Mattilsynets årsrapport.

Andre opplysninger
Det er forventet at EU publiserer risikoindikatoren og utviklingen for 2011-2016 for første gang i november 2019.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.01.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.05.2019
Anvendelsesdato i EU
05.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet