Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1272 av 4. juni 2020 om endring og retting av delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/979 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for finansiell nøkkelinformasjon i prospektsammendraget, offentliggjøring og klassifisering av prospekter, annonser for verdipapirer, tillegg til prospekter og for meldingsportalen

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1272 of 4 June 2020 amending and correcting Commission Delegated Regulation (EU) 2019/979 supplementing Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on key financial information in the summary of a prospectus, the publication and classification of prospectuses, advertisements for securities, supplements to a prospectus, and the notification portal

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2020)

Sammendrag av innhold
Forslaget retter og gjør endringer i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/979.

De viktigste endringene og rettelsene:

• Etter gjeldende 2019/979 skal utstedere av verdipapirer som kan konverteres eller ombyttes til tredjemanns aksjer offentliggjøre tillegg til prospekt i de situasjoner som er beskrevet i artikkel 18. Tidligere var det ikke et krav om tilleggsprospekt i slike situasjoner. Det foreslår at man går tilbake til tidligere regler, dvs. at det ikke kreves tilleggsprospekt i slike situasjoner.

• Tabell 3 i vedlegg 1 som om gjelder kontantstrømoppstilling for ikke-finansielle enheter (egenkapitalinstrumenter) endres slik at det kreves kontantstrømoppstilling for to år som var forut for prospektet.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Endringene til den delegerte kommisjonsforordningen må inntas i forskrift, jf. vphl. § 7-1 (3) og verdipapirforskriften § 7-1.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringsforordningen antas ikke gi økonomiske eller administrative konsekvenser for det private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel. Det er angitt at det er behov for tekniske tilpasninger, da det bør vurderes om datoen for ikrafttredelse må tilpasses.

Status
Rettsakten ble publisert i Official Journal 14. september 2020 og reglene trer i kraft 17. september 2020. Noen av endringene vil gjelde fra 21. juli 2019. Det vil si forslagets art. 1 punkt 1, 3 og 4 og art. 2. Prospektsammendrag godkjent mellom 21. juli 2019 og datoen for forslagets ikrafttredelse vil fortsatt være gyldige til utløpet av prospektenes gyldighetsperiode.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.06.2020
Anvendelsesdato i EU
17.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet