Praktiske ordninger for tillatelsesprosessen for jernbanekjøretøyer: endring av anvendelsesdatoer og overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/781 av 12. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/545 med hensyn til med hensyn til anvendelsesdatoene og visse overgangsordninger som følge av forlengelse av gjennomføringsfristen for europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/781 of 12 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2018/545 as regards the dates of application and certain transitional provisions following the extension of the transposition deadline of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 29.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.9.2020)

Sammendrag av innhold
Direktiv (EU) 2016/797 (nytt samtrafikkdirektiv) ble endret ved direktiv (EU) 2020/700 for å gi medlemsstatene muligheten til å forlenge fristen for implementering av nytt samtrafikkdirektiv til 31. oktober 2020.

Vurderingen av søknader om godkjenning av kjøretøytype eller godkjenning for å bringe kjøretøy i omsetning i samsvar med direktiv 2008/57/EF, der relevante tillatelser måtte utstedes før 16 juni 2020, kan bli forsinket på grunn av COVID-19-utbruddet. I medlemsstatene som har forlenget frist for implementering av nytt samtrafikkdirektiv, og der direktivet skal gjelde fra 16. juni 2020, bør den nasjonale sikkerhetsmyndigheten på anmodning fra søkeren fortsette vurderingen utover denne datoen. Nasjonal sikkerhetsmyndighet bør fullføre vurderingen og utstede fullmakten før 30. oktober 2020.

Anvendelse av visse bestemmelser i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/545 utsettes til 31. oktober 2020. Overgangsbestemmelser fastsatt i forordningen bør også tilpasses.

Søkere kan ha samlet søknader i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/545 med tanke på den nåværende søknadsfristen. For både direktiv 2008/57/EF og nytt samtrafikkdirektiv skal kjøretøyene oppfylle tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet og relevante nasjonale regler og oppfylle de grunnleggende kravene. Søknader utarbeidet i samsvar med forordningen bør inneholde alle nødvendige bevis for enten å ta i bruk kjøretøy i henhold til direktiv 2008/57/EF eller å markedsføre kjøretøy i henhold til nytt samtrafikkdirektiv. Derfor bør søkere få lov til å sende søknader som inneholder dokumentasjon i samsvar med forordningen, inn til nasjonale sikkerhetsmyndigheter, og nasjonale sikkerhetsmyndigheter bør godta disse søknadene uten å kreve en revidert søknad.

Det foreslås endringer i 2018/545 art. 2 nr. 17, art. 55 og art. 56 for å få utsatt frist for de overnevnte bestemmelsene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2018/545 og direktiv (EU) 2016/797 er en del av EUs fjerde jernbanepakke. Utkast til EØS-komitébeslutning om innlemmelse av rettsaktene i EØS-avtalen er oversendt EU. EØS-komiteens beslutning kan tidligst bli truffet høsten 2020, og det er forventet at rettsaktene vil tre i kraft i EØS etter gjennomføringsfristen i EU, selv om fristen blir utsatt.

Utsatt frist til 31. oktober 2020 vil dermed ikke medføre endring i norsk lovgivning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har ikke vært på høring

Vurdering
Statens jernbantilsyn finner at forordnign er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 12. juni 2020.

Rettsakten er til vurdering av Spesialutvalget for transport.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.06.2020
Anvendelsesdato i EU
16.06.2020

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet