Plastforordningen om kontakt med matvarer: retting av fransk språkversjon

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/988 av 17. juni 2019 om retting av den franske språkversjonen av forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -artikler ment å komme i kontakt med næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2019/988 of 17 June 2019 correcting the French language version of Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.1.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.2.2020)

Sammendrag av innhold
Den franske språkversjonen av forordning (EU) nr. 10/2011 (plastforordningen) inneholder en feil knyttet til spesifikk migrasjonsgrense som er gitt i vedlegg I, tabell 1, punkt 1, rad 1052. Denne feilen rettes nå opp. De andre språkversjonene er ikke berørt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ingen endring av norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.06.2019
Anvendelsesdato i EU
08.07.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet