Plantevernmidlers virkning på honningbier

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 546/2011 med hensyn til vurderingen av plantevernmidlers virkning på honningbier

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EU) No 546/2011 as regards the assessment of the impact of plant protection products on honeybees

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 31.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er ved Kommissionens forordning (EU) nr. 546/2011 fastsat ensartede principper for vurdering og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, herunder for vurdering af plantebeskyttelsesmidlers indvirkning på honningbier.

(2) I lyset af den seneste udvikling i den videnskabelige og tekniske viden er det nødvendigt at ændre disse ensartede principper for vurdering og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, navnlig for at fastlægge ensartede principper, som tager højde for forskellige eksponeringsveje i forbindelse med vurderingen af kontakttoksicitet over for honningbier.

(3) Forordning (EU) nr. 546/2011 bør derfor ændres.

(4) For at give medlemsstaterne og interesserede parter den tid, der er nødvendig, så de kan forberede sig på at overholde de ensartede principper for vurdering og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler som ændret ved nærværende forordning, er det hensigtsmæssigt at præcisere, at forordningen ikke bør finde anvendelse på ansøgninger, der er indgivet inden datoen for anvendelsen af denne forordning, eller på ansøgninger om fornyelse af godkendelse af et aktivstof, for hvilket de supplerende dossierer er forelagt inden denne dato.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet