Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1093 av 24. juli 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 som i forbindelse med fornyelseprosedyrene tildeler medlemsstatene ansvar for evalueringen av virksomme stoffer som har en godkjenning som utløper mellom 31. mars 2025 og 27. desember 2028

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1093 of 24 July 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 686/2012 allocating to Member States, for the purposes of the renewal procedure, the evaluation of active substances whose approval expires between 31 March 2025 and 27 December 2028

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 uddelegeres vurderingen af aktivstoffer til en rapporterende medlemsstat og en medrapporterende medlemsstat i forbindelse med gennemførelsen af proceduren for fornyelse. Da vurderingen af aktivstoffer, for hvilke godkendelsen udløber mellem den 31. marts 2025 og den 27. december 2028, endnu ikke er uddelegeret til en medlemsstat eller en medrapporterende medlemsstat, bør der foretages sådan uddelegering.

(2) Denne uddelegering bør foregå således, at der opnås en ligelig fordeling af ansvaret og arbejdsopgaverne blandt medlemsstaterne.

(3) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 bør derfor ændres.

(4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.07.2020
Anvendelsesdato i EU
30.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet