Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/708 av 17. april 2018 om gjennomføringsmessige tekniske standarder med hensyn til skjemaene som forvaltere av pengemarkedsfond skal bruke for rapportering til kompetente myndigheter i henhold til artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1131

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/708 of 17 April 2018 laying down implementing technical standards with regard to the templates to be used by managers of money market funds when reporting to competent authorities as stipulated by Article 37 of Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er behov for indberetningskrav ud over dem, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU, med henblik på at sikre, at de kompetente myndigheder effektivt kan opdage, overvåge og reagere på risici på markedet for pengemarkedsforeninger (MMF'er).

(2) I henhold til artikel 37 i forordning (EU) 2017/1131 skal MMF'er indberette en detaljeret liste med oplysninger til deres kompetente myndigheder. For at sikre, at der er sammenhæng i den måde, disse myndigheder indsamler de relevante oplysninger på, i hele Den Europæiske Union, og at de pågældende myndigheder er orienteret om den vigtigste udvikling på MMF-markedet, med mulighed for at gøre det lettere at foretage en kollektiv analyse af de potentielle virkninger af MMF-markedet i Unionen, er det nødvendigt, at oplysningerne fremlægges for de kompetente myndigheder på ensartet vis i hele EU. Desuden gør brug af et standardindberetningsskema det lettere at gennemføre de procedurer og processer, indberetningskravene til MMF'er er forbundet med, ligesom de dermed forbundne omkostninger minimeres.

(3) Med det formål at sikre et effektivt tilsyn i Unionen skal de relevante oplysninger videresendes til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) med henblik på oprettelse af en central database over MMF'er.

(4) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(5) ESMA har gennemført en åben offentlig høring om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse.

(6) Den dato, hvorfra denne gennemførelsesforordning finder anvendelse, bør være den samme som den dato, hvorfra forordning (EU) 2017/1131 finder anvendelse, så de nationale myndigheder har mulighed for at samle de oplysninger, der skal fremsendes til ESMA's database, jf. artikel 37, stk. 5, i forordning (EU) 2017/1131 —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Dokument (forberedende)
Dato
17.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.04.2018
Anvendelsesdato i EU
21.07.2018
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet