Øvre grenseverdier for rester av plantevernmiddelet prokloraz i næringsmidler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/192 av 12. februar 2020 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av prokloraz i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2020/192 of 12 February 2020 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for prochloraz in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i bilag II og i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier ("MRL'er")for restkoncentrationer af prochloraz.
(2) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for aktivstoffet. Autoriteten foreslog at ændre definitionen af restkoncentration til summen af prochloraz, BTS 44595 (M201-04) og BTS 44596 (M201-03), udtrykt som prochloraz. Autoriteten konstaterede en risiko for forbrugerne ved MRL'erne for citrusfrugter, kiwifrugter, bananer, mangofrugter, ananas og kvæglever. Disse MRL'er bør derfor sænkes til bestemmelsesgrænseværdien eller til det niveau, autoriteten har angivet. Autoriteten anbefalede at sænke MRL'erne for hvidløg, skalotteløg, hoved- og pluksalat og salatplanter, portulakker, urter og spiselige blomster, ærter, hørfrø, solsikkefrø, rapsfrø, byg, hvede, ris, rug, kaffebønner, urteudtræk fra blomster, blade og urter og rødder, krydderier, sukkerroerødder, kvæg (fedtvæv og nyre), hestefedt og fjerkrælever. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes på det niveau, autoriteten har angivet. Autoriteten konkluderede, at der manglede en række oplysninger vedrørende Codex-maksimalgrænseværdierne ("CXL'er") for kumquat, litchi/litchiblommer, passionsfrugter/vandcitron, ægte figenkaktus/kaktusfigner, stjerneæbler, amerikansk kaki/Virginia-kaki, avocadoer, papajaer, granatæbler, cherimoyaer, guavaer, brødfrugter, durianfrugter og pigget annona (guanabana), og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes på samme niveau som de eksisterende CXL'er. Disse MRL'er vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.
(3) For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller CXL'er, bør MRL'erne fastsættes til bestemmelsesgrænseværdien eller til standardmaksimalgrænseværdien som angivet i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.
(4) Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse bestemmelsesgrænseværdier. For en række stoffers vedkommende konkluderede laboratorierne, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelsesgrænseværdier for visse varer.
(5) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af MRL'erne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.
(6) Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.
(7) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.
(8) For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes en overgangsordning for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.
(9) Før de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.
(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.02.2020
Anvendelsesdato i EU
04.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet