Overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1729 av 17. november 2020 om overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier og oppheving av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/652/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1729 of 17 November 2020 on the monitoring and reporting of antimicrobial resistance in zoonotic and commensal bacteria and repealing Commission Implementing Decision 2013/652/EU

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til direktiv 2003/99/EF skal medlemsstaterne sørge for, at der ved overvågning tilvejebringes sammenlignelige data om antimikrobiel resistens (AMR) hos zoonotiske agenser og, for så vidt de udgør en trussel mod folkesundheden, andre agenser.

(2) Direktiv 2003/99/EF foreskriver endvidere, at medlemsstaterne skal vurdere tendenserne i og kilderne til AMR på deres område og hvert år forelægge Kommissionen en rapport, som omfatter de data, der er indsamlet i henhold til samme direktiv.

(3) Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/652/EU fastsætter detaljerede regler for harmoniseret overvågning og rapportering af AMR i zoonotiske og kommensale bakterier. Disse regler finder anvendelse indtil den 31. december 2020.

(4) Kommissionen forpligtede sig i sin meddelelse af 29. juni 2017 til Rådet og Europa-Parlamentets europæiske One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens til at revidere EU's gennemførelseslovgivning, især gennemførelsesafgørelse 2013/652/EU vedrørende overvågningen af AMR i zoonotiske og kommensale bakterier i husdyr og fødevarer for at tage højde for nye videnskabelige fremskridt og dataindsamlingsbehov.

(5) Kommissionen udførte fra 2015 til 2018 en række revisioner i medlemsstaterne med henblik på at vurdere de kompetente myndigheders gennemførelse af gennemførelsesafgørelse 2013/652/EU. En endelig oversigtsrapport, som opsummerer denne række revisioner, fremhævede visse gennemførelsesudfordringer i nogle medlemsstater, som Kommissionen bør tage i betragtning ved vurderingen af gennemførelsesafgørelse 2013/652/EU.

(6) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) offentliggjorde den 5. juni 2019 en videnskabelig rapport med titlen »Technical specifications on harmonised monitoring of antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from food‐producing animals and food« (Teknisk specifikation for harmoniseret overvågning af antimikrobiel resistens hos zoonotiske bakterier og indikatorbakterier fra dyr bestemt til fødevareproduktion og fødevarer). Rapporten anbefaler specifikke tilpasninger af det aktuelle AMR-overvågnings- og rapporteringssystem, som er fastsat i gennemførelsesafgørelse 2013/652/EU, med henblik på at reagere effektivt på AMR's stadigt skiftende trusselsbillede og for at sikre, at vurderingen af AMR's fremtidige udviklingstendenser fortsætter fra 2021. Disse anbefalede tilpasninger omhandler hovedsageligt de populationer af dyr bestemt til fødevareproduktion eller fødevarekategorier, der skal udtages prøver af, den prøveudtagningsplan, der skal følges, de bakteriearter, der skal testes for AMR, og de analysemetoder, der skal anvendes af laboratorier med ansvar for testning af AMR.

(7) For at opnå sammenlignelige og pålidelige data om AMR er det vigtigt at tage hensyn til anbefalingerne i EFSA's videnskabelige rapport fra 5. juni 2019, når det fastlægges, hvilke kombinationer af bakteriearter, arter af dyr bestemt til fødevareproduktion og fødevarer der skal være omfattet af den harmoniserede AMR-overvågning og -rapportering fra 2021. Desuden bør medlemsstaternes kompetente myndigheders byrde mindskes så vidt muligt især ved at adressere kendte gennemførelsesudfordringer og ved at fokusere AMR-overvågningen på biologiske stikprøver eller bakterieisolater, som er indsamlet inden for rammen for eksisterende nationale bekæmpelsesprogrammer.

(8) Helgenomsekventering (WGS) er en lovende teknik til at erstatte den konventionelle fænotypetest i mikrobiologi, og den anvendes i stigende grad verden over. Det er dog kun et begrænset antal medlemsstater, der i øjeblikket er i stand til rutinemæssigt at bruge WGS til AMR-overvågning. Derfor bør WGS kun tillades som et frivilligt alternativ til de konventionelle fænotypeteknikker, men WGS-teknikken bør pålægges tekniske betingelser for at sikre dataenes sammenlignelighed.

(9) AMR er en global trussel, som nemt kan sprede sig på tværs af grænser. Derfor er det afgørende, at kravene om AMR-overvågning også gælder fødevarer, der importeres til EU, for at forbedre koordineringen og opnå en bedre forståelse af, hvordan AMR's virkninger kan mindskes globalt.

(10) For at sikre at medlemsstaterne fortsætter den harmoniserede AMR-overvågning og -rapportering efter den periode, der er dækket af gennemførelsesafgørelse 2013/652/EU, bør nærværende afgørelse anvendes fra den 1. januar 2021.

(11) Af hensyn til den juridiske klarhed bør gennemførelsesafgørelse 2013/652/EU ophæves.

(12) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.11.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet