Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1589 av 22. juli 2020 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/956 med hensyn til opplysningene om nye tunge kjøretøyer som medlemsstatene og produsentene skal overvåke og rapportere

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1589 of 22 July 2020 amending Annex I to Regulation (EU) 2018/956 of the European Parliament and of the Council as regards the data on new heavy-duty vehicles to be monitored and reported by Member States and by manufacturers

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I del A i bilag I til forordning (EU) 2018/956 er det fastsat, hvilke data medlemsstaterne skal overvåge og indberette vedrørende nye tunge køretøjer, der registreres for første gang i Unionen.

(2) For at lette sammenligningen af de data, som medlemsstaterne har indberettet for de enkelte tunge køretøjer, med de data, som fabrikanterne har indberettet, bør medlemsstaterne indberette yderligere parametre vedrørende køretøjernes tekniske specifikationer.

(3) For at gøre det muligt at kontrollere kvaliteten af de data, der indberettes af fabrikanterne af tunge køretøjer, bør medlemsstaterne også indberette et aftryk af den kryptografiske hash af fabrikantens registreringer, der indgår i typeattesten for køretøjet.

(4) I del B i bilag I til forordning (EU) 2018/956 fastsættes det i punkt 2, hvilke data, der skal overvåges og indberettes af fabrikanterne for hvert nyt tungt køretøj.

(5) Med henblik på at sikre ensartet indberetning af oplysninger om fabrikanter af komponenter, separate tekniske enheder eller systemer bør der tilføjes henvisninger til Kommissionens forordning (EU) 2017/2400.

(6) For at gøre det muligt for Kommissionen at kontrollere kvaliteten af de data, der indberettes af fabrikanterne, vedrørende CO2-emissioner og motorens brændstofforbrug, bør fabrikanterne også indberette motorens typegodkendelsesnummer.

(7) Bilag I til forordning (EU) 2018/956 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.07.2020
Anvendelsesdato i EU
19.11.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.11.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet