Overgangsordninger for nærings- og nytelsesmiddeindustrien i Romania: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/9/EU av 10. januar 2011 som endrer vedtak 2010/89/EU angående overgangstiltak for anvendelse av visse strukturelle krav i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 til virksomheter i Romania

Commission Decision 2011/9/EU of 10 January 2011 amending Decision 2010/89/EU as regards transitional measures concerning the application to establishments in Romania of certain structural requirements of Regulations (EC) No 852/2004 and (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.9.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er laget på bakgrunn av at Romania tiltrådte fellesskapet fra 1. januar 2007 og fikk dermed fri markedsadgang til EØS-området, også når det gjelder animalske produkter. I tiden før tiltredelse er det innrømmet overgangsordninger for Romania blant annet for animalske produkter. Overgangsordninger er ofte benyttet for stater som har søkt medlemskap i EU eller tredjeland som ønsker å bringe varer inn i EØS-området. Overgangsordningen kan være av ulik varighet, men skal sikre at kun varer som tilfredsstiller alle regelverkskrav, på de respektive områder, tillates å komme inn i EØS-området. Rettsakten om Romanias tiltredelse angir overgangsordninger for Romania på dette området.

Ved inspeksjoner og dialog med kompetente myndigheter i Romania er det framkommet at det fortsatt er noen virksomheter som ikke vil kunne tilfredsstille alle gitte regelverkskrav i rettsaktene (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 852/2004, som angir hygieneregelverk på området. Man har derfor vært nødt for å forlenge den fristen som Romania fikk i den opprinnelige avtalen. Dette for å kunne sikre at alle virksomheter tilfredstiller alle relevante regelverkskrav.

Romania skal sikre en gradvis oppfylling av alle regelverkskrav i landets virksomheter. Kompetente myndigheter må sørge for at kun de virksomheter som tilfredsstiller alle relevante krav i EØS-regelverket, står på lister over godkjente virksomheter, og at de virksomhetene som ikke tilfredsstiller disse krav, står på andre lister. Varer som er produsert uten å tilfredsstille alle relevante krav, kan inntil videre omsettes på det nasjonale marked i Romania, under visse forutsetninger.

De omtalte listene med virksomheter har fortløpende vært revidert i prosessen fram mot og etter tiltredelsestidspunktet. Romanias kompetente myndigheter skal fortløpende informere Kommisjonen om endringer. I tillegg skal Romania rapportere årlig i et spesielt utarbeidet skjema. Denne fristen er endret til 31.oktober 2011.

Det er i angjeldende rettsakt, som gjelder Romania, foretatt flere endringer av eksisternde og godkjente virksomhetslister i kommisjonsvedtak 2010/89/EF. Disse listene oppdateres i nye lister over godkjente virksomheter. Rettsakten endrer også tidsfristen for ferdigstillelse av prosessen til 31. desember 2011.

Rettsakten er rettet til medlemsstatene.

Rettsakten er i tråd med medlemslandets og SCFCAHs anbefaling.

Denne rettsakten endrer listene for virksomheter som omfattes av overgangsordninger for kjøtt, fisk og kjølte varer.

Merknader
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og medfører ikke behov for regelverksendring. Den antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser. Norge har ikke hatt praksis for å utarbeide regelverk på området, men vist til EUs hjemmesider hvor virksomhetslistene oppdateres fortløpende.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.01.2011
Anvendelsesdato i EU
01.01.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 7, 4.2.2016, p. 45-49
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.05.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.10.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0009
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro