Overgangsordninger for import og eksport av visse akvariedyr

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1143/2010 av 7. desember 2010 som endrer forordning (EF) nr. 1251/2008 når det gjelder anvendelsesperioden i forbindelse med overgangsordninger for visse vannlevende pryddyr bestemt til lukkede pryddyrsanlegg

Commission Regulation (EU) No 1143/2010 of 7 December 2010 amending Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the period of application of the transitional provisions for certain ornamental aquatic animals intended for closed ornamental facilities

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 6.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.5.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1251/2008 hvor det er gitt en overgangsbestemmelse fram til 31. desember 2010 mht. import av akvariefisk som er mottakelig for EUS (en eksotisk sykdom på vår liste 1). I overgangsperioden kan akvariefisk som er mottakelig for EUS importeres til lukkede akvakulturanlegg for akvariefisk, også fra 3. stater som ikke kan dokumentere fristatus for EUS.

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1251/2008 slik at overgangsbestemmelsen forlenges fram til 31. desember 2012.

Merknader
Rettsakten medfører behov for regelverksendring. I forskrift 18. januar 2011 nr. 60 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse føres forordning (EU) nr. 1143/2010 opp på listen over endringsforordninger som er gjennomført i norsk rett ved en henvisning i § 2.

Rettsakten har bare betydning for akvariebransjen, og innbærer at visse akveriefisker fremdeles kan importeres til lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr fra tredjestater som ikke kan dokumentere fristatus for EUS. Utover dette, medfører ikke rettsakten noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten følger forenklet prosedyre etter EØS-avtalen, og er gjennomført uten forutgående høring med hjemmel i matloven 23 tredje ledd. Rettsakten er gjennomført ved forskrift 7. februar 2011 om endring i forskrift om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.12.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.02.2011
Anvendes fra i Norge
07.02.2011