Overgangsordning for nye utslippskrav til traktormotorer

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/72/EU av 14. september 2011 som endrer direktiv 2000/25/EF når det gjelder bestemmelsene for traktorer som markedsføres under fleksibilitetsordningen

Directive 2011/72/EU of the European Parliament and of the Council of 14 September 2011 amending Directive 2000/25/EC as regards the provisions for tractors placed on the market under the flexibility scheme

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.4.2012

Et eksisterende EU-direktiv innførte fra 1. januar 2011 gradvis vesentlig strengere utslippsbestemmelser for utslipp av CO, HC, NOx og partikler fra motorer i nye traktorer. Utviklingen av nye motorer som overholder de nye kravene har vist seg mer krevende enn opprinnelig forutsatt, blant annet på grunn av reduserte forsknings- og teknologiinvesteringer under finanskrisen. Et endringsdirektiv som ble publisert 23. september 2011 utvider adgangen til å benytte direktivets fleksibilitetsordning ved overgang til de nye utslippskravene. Den vedtatte overgangsdatoen beholdes, men det vil være mulig å markedsføre tidligere motormodeller i et visst omfang også i en tid etter denne datoen. Direktivet ble sammen med andre EU-rettsakter for traktorer innlemmet i EØS-avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen 30. mars 2012 og gjennomført i norsk forskrift som ble kunngjort 17. april 2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.4.2012)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2000/25/EF er et av særdirektivene til typegodkjenningsdirektivet for jord- og skogbrukstraktorer, direktiv 2003/37/EF, og omhandler utslipp av forurensende gasser og partikler fra motorer til jord- og skogbrukstraktorer. Rettsaktene er innlemmet i EØS-avtalen. Direktiv 2000/25/EF fastsetter at de grenseverdier for avgassutslipp som var gjeldende i 2010 for typegodkjenning, betegnet trinn III A, skal erstattes av strengere trinn III B-grenser. Grenseverdien trinn III B skulle tre i kraft fra den 1. januar 2011, for så vidt angår markedsføring og fra den 1. januar 2010 for så vidt angår typegodkjenning. Direktivet beskriver videre at trinn IV,som er strengere enn trinn III B, vil tre i kraft fra den 1. januar 2013 for så vidt angår typegodkjenning av slike motorer og fra den 1. januar 2014 hva angår markedsføring.

Overgangen til grenseverdier på trinn III B innebærer en drastisk endring av teknologi som medfører betydelige kostnader for produsentene. Det må utvikles avanserte tekniske løsninger og for å gjøre motortilpasninger(re-design) for å imøtekomme kravene. På grunn av økonomiske nedgangstider, blir fleksibilitetsordningen med direktiv 2011/72/EU utvidet for avgasstrinn III B. Det vil si at antallet motorer som blir tillatt å ta i bruk under fleksibilitetsordningen blir noe høyere enn vanlig. Tiltakene i direktiv 2011/72/EU skal etter formålet reflektere at industrien har forbigående vanskeligheter. Utvidelsen av fleksibilitetsordningen begrenses derfor til kun å omfatte trinn III B. Den globale finansielle og økonomiske krisen bør imidlertid ikke medføre at miljøkravene justeres ned. Endringen av 2000/25/EF som følger av direktiv 2011/72/EU bør derfor ses som et særskilt unntak. Fleksibilitetsordningen trer i kraft når et gitt avgasstrinn blir gjeldende og har samme varighet som dette trinnet, evt. inntil tre år dersom det ikke finnes noe etterfølgende trinn.

Fabrikantene skal be godkjenningsmyndighetene om tillatelse til å markedsføre og bringe på markedet traktorer under fleksibilitetsordningen.

Merknader

EF-hjemmel
Direktivet er vedtatt med hjemmel traktaten om Den Europeiske Unions funksjonsmåte, artikkel 114.

Gjeldende rett
Krav til avgass er regulert i forskrift av 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 25. Her er basisdirektiv 2000/25/EF implementert i § 25-24.

Norsk gjennomføring
Norge har ikke produksjon av motorer som omfattes av direktivet, som medfører at direktivet ikke vil få økonomiske kon

sekvenser for norske interesser. Det administrative arbeidet begrenser seg i utgangspunkt til implementeringen i kjøretøyforskriften, som må endres når det nye direktivet blir tatt inn i EØS-avtalen. Under gjeldende fleksibilitetsregime (2000/25/EF) har ikke Norge mottatt søknader om å benytte unntaksordningen. Dette skyldes at Norge i all hovedsak benytter seg av EF-typegodkjenninger av traktor utstedt i andre EU/EØS-stater og ikke selv har utstedt EF-typegodkjenninger. Søknader under fleksibilitetsordningen retter seg til det landet som har utstedt EF-typegodkjenningen, og Norge forventer derfor ingen administrative konsekvenser i form av søknader som følge av direktivet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling, der Nærings- og handelsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justisdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper ved utarbeidelse av direktivet.

Status
Direktivet ble vedtatt 14. september 2011 og trer i kraft i EU 13. oktober 2011.

Medlemsstatene skal vedta og offentliggjøre de nødvendige lover og administrative bestemmelser for å etterleve direktivet innen 24. september 2012. (Det stod opprinnelig 24. september 2011 i direktivet, men dette ble senere korrigert.)

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 43/2012. Ikrafttredelse ble satt til 1. mai 2012. Rettsakten ble implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) ved endringsforskrift av 11. april 2012, med ikrafttredelse satt til 1. mai 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.10.2010
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.09.2011
Gjennomføringsfrist i EU
24.11.2011
Anvendelsesdato i EU
24.11.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 530-533
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011L0072
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro