Omsetningskrav til mottakelige arter for pankreassykdom (PD)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1096 av 6. juli 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1251/2008 om krav til omsetning av forsendelser av visse fiskearter som skal sendes til medlemsland, eller deler av medlemsland, med nasjonale tiltak for salmonid aplhavirus (SAV) som er godkjent i kommisjonsbeslutning 2010/221/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1096 of 6 July 2016 amending Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the requirements for placing on the market of consignments of certain fish species intended for the Member States or parts thereof with national measures for salmonid alphavirus (SAV) approved by Decision 2010/221/EU

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.7.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.2.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjennomfører nødvendige endringer som følge av at det i kommisjonsbeslutning 2010/221/EC nå er gitt medlemslandene anledning til å stille krav ved omsetning av mottakelige arter for SAV (PD-virus) inn til områder som er dokumentert fri for eller har et overvåkingsprogram for å bli fri for PD. Finland har i henhold til artikkel 43 i direktiv 2006/88/EC fått lov til å ha restriksjoner for omsetning og import av akvatiske dyr som er mottakelige for Salmonid alphavirus (Pankreas sjukdom (PD) inn til Finland. De har lagt frem dokumentasjon på frihet for PD i hele de kontinentale områdene av landet. Kommisjonen og medlemslandene har vurdert den fremlagte dokumentasjonen og argumentasjonen og besluttet at dette er tilstrekkelig for å innvilge søknaden. Konsekvensen er at Finland er oppført som fritt for SAV i kontinentale områder i vedlegg I til beslutning 2010/221/EU.

Finland er hittil det eneste landet i EU som har oppført SAV (PD) som en listeført sykdom. I Norge har sykdommen vært listeført i mange år. vi har ennå ikke søkt Kommisjonen om tilleggsgarantier slik at vi kan stille krav til at fisk av mottakelige arter som tas inn til landet må komme fra friområder. Dette vurderes imidlertid i det pågående arbeidet med å lage en ny nasjonal PD- forskrift.

For å sikre at kravene til omsetning inn til SAV- frie områder og områder som er under program for å oppnå frihet, er det nødvendig å legge inn en referanse til SAV i modellsertifikatet i Del A av vedlegg II i forordning 1251/2008. I Vedlegg II er alle arter som er mottakelige for sykdommer som er godkjent i beslutning 2010/221/EC listet opp. For tiden er atlantisk laks, regnbueørret og brunørret regnet som mottakelige arter for SAV. Det er også nødvendig å legge til en referanse til SAV og de mottakelige artene i del C av vedlegg II i forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører behov for endring i forskrift 18. januar 2011 nr. 60 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse. Forordning (EU) nr. 1251/2008 som denne rettsakten endrer, er gjennomført i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer at fisk av mottakelige arter for SAV ikke kan sendes til kontinentale områder i Finland. Så vidt vi vet er det ingen omsetning av slike arter til Finland fra Norge. Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norsk forvaltning eller næringsliv.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattisynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Det er ingen horisontale utfordringer.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.07.2016
Anvendelsesdato i EU
01.10.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 32-40
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2017
Anvendes fra i Norge
04.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1096
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro