Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2020/432 av 23. mars 2020 om endring av rådsdirektiv 2002/55/EF med hensyn til definisjonen av grønnsaker og listen over slekter og arter i artikkel 2 nr. 1 bokstav b)

Commission Implementing Directive (EU) 2020/432 of 23 March 2020 amending Council Directive 2002/55/EC with regard to the definition of vegetables and the list of genera and species in Article 2(1)(b)

Siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 24.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) I Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2019/990, (2) som ændrede artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2002/55/EF, blev definitionen af »grøntsager«, der står før tabellen i nævnte artikel, fejlagtigt slettet. Som følge heraf indeholder artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2002/55/EF ikke længere nogen definition af »grøntsager«, hvilket er en væsentlig del af direktivet.

(2) Direktiv 2002/55/EF bør derfor berigtiges i overensstemmelse hermed.

(3) Af hensyn til retssikkerheden bør gennemførelsesdatoen i nærværende direktiv svare til den gennemførelsesdato, der er fastsat i gennemførelsesdirektiv (EU) 2019/990.

(4) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.03.2020
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2020
Anvendelsesdato i EU
01.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet