Økologisk tilstand under vanndirektivet: interkalibrering fase III

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/229 av 12. februar 2018 om fastsettelse av verdiene for klassifiseringene i medlemsstatenes overvåkingssystemer som et resultat av interkalibreringen, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2013/480/EU

Commission Decision (EU) 2018/229 of 12 February 2018 establishing, pursuant to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, the values of the Member State monitoring system classifications as a result of the intercalibration exercise and repealing Decision 2013/480/EU

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.7.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en oppfølging av vanndirektivet og erstatter tidligere rettsakt om interkalibrerte verdier (2013/480/EU).

Det er et krav i direktivet om at alle land som har felles vanntyper skal interkalibrere grenseverdier mellom tilstandsklassene svært god og god tilstand, og mellom god og moderat tilstand, for alle kvalitetselementer. For noen kvalitetselementer blir tilstanden uttrykt ved hjelp av flere parametere. Da skal klassegrensene for hver parameter interkalibreres.

Interkalibreringsarbeidet har pågått gjennom flere år under vanndirektivets Common Implementation Strategy. Det er etablert egne geografiske grupper, der landene har samarbeidet om indekser og klassegrenser for utvalgte vanntyper som de har felles med sine naboland. Norge har i hovedsak samarbeidet med Sverige og Storbritannia, men også med Danmark, Finland og Irland.

Denne nye rettsakten erstatter tidligere interkalibrerte verdier og krever endringer i vannforskriften vedlegg V (a) for de kvalitetselementene og parameterne som er relevante for Norge.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er hjemlet i Europaparlaments og Rådets direktiv 2000/60/EF, om fastsettelse av rammer for fellesskapets vannpolitikk (vanndirektivet), spesielt punkt 1.4.1(ix) i vedlegg V til direktivet. Vanndirektivet er gjennomført i norsk rett ved forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften).

Kommisjonsbeslutningen opphever kommisjonsbeslutning 2013/480/EU som er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XX og gjennomført i vannforskriften.

De interkalibrerte grenseverdiene er inntatt i vedlegg Va til vannforskriften og inkludert i det norske klassifiseringssystemet, jfr. veileder 02/2013 – revidert 2015 Klassifisering av miljøtilstand i vann. Denne nye rettsakten vil erstatte tidligere interkalibrerte verdier og krever endringer i vannforskriften vedlegg V (a) for de kvalitetselementene og parameterne som er relevante for Norge.

For Norge innebærer rettsakten en endring i enkelte parametere for følgende kvalitetselement:

Kvalitetselement Parameter/index Endring
Bunnfauna (virvelløse dyr) i store elver ASPT Ny vannkategori for store elver, ny parameter, nye grenseverdier
Vannplanter (makrovegitasjon og påvekstalger) i elv Makrofytter, Trophic index TIC Ny parameter og nye grenseverdier
Fiskefauna i innsjø EindexW3, AindexW5 Nye parametere, nye grenseverdier
Bunnfauna i kystvann NQI Nye vanntyper
Planteplankton i kystvann Klorofyll a Nye grenseverdier

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser utover det som ble utredet da forskriften ble vedtatt (15. desember 2006) og da Stortinget godkjente EØS-komiteens beslutning om inkludering av direktivet i EØS-avtalen (St. prp. 75 (2007-2008) og Innst. S. nr. 131 (2008-2009)). Rettsakten griper ikke vesentlig inn i norsk handlefrihet (gruppe 2).

Sakkyndige instansers merknader
Interkalibrering av grenseverdier for parametere av betydning for Norge, foretas i samarbeid med HI, NIVA og NINA, og i dialog med EU-Kommisjonen og EU-medlemsland.

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Posisjonsnotatet er ikke forelagt spesialutvalget for behandling siden eventuelle endringer i norsk regelverk anses som minimale/tekniske/uproblematiske. Fagdepartementet har vurdert rettsakten til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett er ikke problematisk for Norge. Vi har gjennom flere år deltatt i interkalibreringsarbeidet, og dette har bidratt til at indekser og klassegrenser er tilpasset norske forhold. For de vanntypene som bare finnes i Norge, fastsetter vi verdiene selv, i samsvar med de generelle definisjonene for tilstandsklassene i vannforskriften.

Rettsakten er en oppfølging av vanndirektivet og er vurderet av KLD som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten trådte i kraft 13. januar 2018 i EU.

Forslag til endringer ble hørt av Miljødirektoratet, og Miljødirektoratet vedtok 28. juni 2018 endringene i vannforskriften vedlegg Va ved forskrift 28. juni 2018 nr. 1082 om endring i forskrift om rammer for vannforvaltningen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.02.2018
Anvendelsesdato i EU
13.02.2018
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.05.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.06.2018
Anvendes fra i Norge
28.06.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D0229
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro