Økodesignkrav til ventilasjonssystemer til store bygninger: retting av visse språkversjoner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1000 av 9. juli 2020 om retting av visse språkversjoner av forordning (EU) nr. 1253/2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av ventilasjonsaggregater

Commission Regulation (EU) 2020/1000of 9 July 2020 correcting certain language versions of Regulation (EU) No 1253/2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for ventilation units

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.5.2020)

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet. Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold
I nesten samtlige språkversjoner av Kommisjonsforordning (EU) 1253/2014 har det i enkelte bestemmelser blitt oppdaget språklige oversettelsesfeil.

En av feilene gjelder et punkt om de ventilasjonsaggregatene som ikke er omfattet av forordningens virkeområde.

Utkastet til forordning retter de nevnte feilene.

Merknader
Det har vært avklaringer mellom NVE og Utenriksdepartementet om at samme praksis i liknende saker tidligere (Samferdselsdepartementet), skal følges.

Det skrives EØS-notat.

Forordningen vurderes relevant og akseptabel.

Forordningen vil bli innlemmet i EØS-avtalen, men trenger ikke å gjennomføres i norsk rett (altså ikke nasjonal høring, og ikke bekreftelse til ESA v/Form 1).

Rettslige konsekvenser
Dersom de norske språkversjonene av forordningene inneholder de samme feilene, må de også korrigeres.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere. Forordningen korrigerer språkversjoner av en EU-forordning som allerede er gjennomført.

Vurdering
Forordningen vurderes relevant og akseptabel.

Status
Forslaget til forordning er sendt til Europaparlamentet og Rådet for behandling med frist 13. april 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.07.2020
Anvendelsesdato i EU
30.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet