Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Egypt

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/505/EU av 17. september 2012 om godkjenning av Egypt i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF hva angår ordningene for utdanning og attestering av sjøfolk med hensyn på godkjenning av kvalifikasjonsbeviser

Commission Implementing Decision 2012/505/EU of 17 September 2012 on the recognition of Egypt pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.6.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har ved beslutning 2012/505 av 17. september 2012 vedtatt å anerkjenne Egypt med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk etter direktiv 2008/106/EF om minimumskrav til sjøfolks kvalifikasjoner. Dette innebærer at Norge kan anerkjenne sertifikater utstedt av Egyptiske myndigheter, men implementeringsbeslutningen innebærer ingen plikt til slik anerkjennelse.

Merknader
Rettsakten krever ikke endringer i nasjonalt regelverk, og rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter eller private aktører.

Sakkyndige instansers merknader
Hovedorganisasjonene ble hørt for å avklare norsk posisjon før vedtakelse i EØS-komitéen, men det kom ingen innspill.

Vurdering
Det følger av forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 83 jf. § 84 at anerkjennelse av utdanning og tilhørende sertifikater fra stater utenfor EØS forutsetter at staten er anerkjent av Kommisjonen. Det er dermed ikke behov for å gjøre endringer i nasjonale forskrifter etterhvert som nye stater anerkjennes av Kommisjonen. Det samme vil være tilfelle for stater som eventuelt mister sin anerkjennelse.

Nasjonalt regelverk vurderes å være i samsvar med beslutningen.

Status
Rettsakten ble vedtatt 17. september 2012 i EU, og innlemmet i EØS-avtalen ved avgjørelse i EØS-komitéen den 1. februar 2013.

Det er ikke behov for å endre nasjonalt regelverk som følge av denne implementeringsbeslutningen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.09.2012
Anvendelsesdato i EU
09.10.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 384-384
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.12.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0505
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro