Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/892 av 7. juni 2016 om utvidelse av overgangsperioden relatert til kapitalkravet for engasjementer med sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og europaparlamemts- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/892 of 7 June 2016 on the extension of the transitional periods related to own funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulation (EU) No 575/2013 and Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forlengelse av overgangsordning om at alle sentrale motparter behandles som kvalifiserte sentrale motparter, til 15. desember 2016

Merknader

Rettslige konsekvenser
Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er en EU-kommisjonsforordning tilhørende blant annet EMIR, som gjelder sentrale motparter. Den antas å være EØS-relevant. Fristutsettelsen som forordningen omhandler er til 15. desember 2016. Ny verdipapirhandellov kapittel 13 som gjennomfører EMIR er ikke ennå satt i kraft. Det er gitt tilsvarende bestemmelse i kapitalkravsforskriften § 49-2 (13).

Forordningen har liten eller ingen praktisk betydning i Norge.

Andre opplysninger
Tilsvarende bestemmelse er gjennomført i kapitalkravsforskriften § 49-2 (13).

Status
Forordningen ble vedtatt i EU 7. juni 2016 og er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.06.2016
Anvendelsesdato i EU
11.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet