Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer: tekniske tilpasninger

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1834 av 24. oktober 2019 om endring av vedlegg II og IV til rådsdirektiv 92/29/EØF med hensyn til rent tekniske tilpasninger

Commission Directive (EU) 2019/1834 of 24 October 2019 amending Annexes II and IV to Council Directive 92/29/EEC as regards purely technical adaptations

Siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) I henhold til det 10. princip i den europæiske søjle for sociale rettigheder, der blev proklameret i Göteborg den 17. november 2017, har enhver arbejdstager ret til et sundt, sikkert og veltilpasset arbejdsmiljø. Retten til en høj grad af beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og til et arbejdsmiljø, der er tilpasset deres faglige behov, og som giver dem mulighed for at forlænge deres deltagelse på arbejdsmarkedet, omfatter også en forbedret lægelig bistand om bord på skibe.

2) Gennemførelsen af direktiverne om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, herunder direktiv 92/29/EØF, var genstand for en efterfølgende evaluering, en såkaldt Refit-evaluering. I evalueringen blev der set på relevansen af direktiverne, forskning og ny videnskabelig viden på de forskellige berørte områder. I Refit- evalueringen, som bliver nævnt i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene, konkluderes det bl.a., at listen over obligatoriske lægemidler og obligatorisk medicinsk udstyr i bilag II til direktiv 92/29/EØF bør ændres i lyset af den videnskabelige og tekniske udvikling, og at sammenhængen med internationale instrumenter bør styrkes.

(3) I sin meddelelse »Sikrere og sundere arbejde for alle — modernisering af EU's lovgivning og politik for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen« gentog Kommissionen, at selv om Refit-vurderingen af EU's regelværk om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen bekræftede, at lovgivningen inden for dette felt generelt er effektiv og formålstjenstlig, er der mulighed for at ajourføre forældede regler og sikre bedre og bredere beskyttelse, overholdelse og håndhævelse i praksis. Kommissionen understreger særligt behovet for at ajourføre listen over obligatoriske lægemidler og obligatorisk medicinsk udstyr i bilag II til direktiv 92/29/EØF.

(4) I direktiv 92/29/EØF fastsættes der minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand til personer, der udøver erhvervsmæssig virksomhed om bord på skibe. I direktivet anføres de lægemidler og det medicinske udstyr, der bør forefindes om bord, og det beskriver forhold omkring tildeling af ansvar, information, uddannelse og inspektion.

(5) Bilag II til direktiv 92/29/EØF indeholder en ikke-udtømmende liste over beholdningen af lægemidler og medicinsk udstyr, herunder lægemidler, medicinsk udstyr og antidoter. Kravene til lægemidler og medicinsk udstyr varierer alt efter skibskategori som defineret i bilag I i nævnte direktiv.

(6) Bilag II til direktiv 92/29/EØF bør ændres i lyset af den videnskabelige og medicinske udvikling, der har fundet sted siden vedtagelsen, særligt hvad angår nye lægemidler og nyt medicinsk udstyr, som er blevet tilgængeligt, og lægemidler og medicinsk udstyr, der ikke længere skal forefindes om bord. Ydermere har den medicinske praksis i flere tilfælde vist, at ordlyden af de eksisterende angivelser i bilag II til direktiv 92/29/EØF skal opdateres eller tilpasses for at afspejle den nuværende praksis mere nøje.

(7) Opmærksomheden bør navnlig rettes mod skibe i kategori C, der anvendes til sejlads i umiddelbar nærhed af kysterne eller som ikke har nogen kabiner, da disse skibe typisk er små og måske ikke har plads til at opbevare en fuld beholdning af lægemidler og medicinsk udstyr. Bilag II til direktiv 92/29/EØF bør derfor give medlemsstaterne mulighed for, under ekstraordinære omstændigheder, at gøre brug af alternativer (lægemidler eller medicinsk udstyr) af objektive grunde. I betragtning af de særlige forhold, der gør sig gældende for skibe i kategori C, er der ikke behov for at medbringe visse genstande om bord, og derfor bør listen over lægemidler og medicinsk udstyr for denne kategori forkortes en smule.

(8) Bilag IV til direktiv 92/29/EØF bør ændres for at tage hensyn til ændringerne i bilag II, da bilag IV indeholder generelle rammebestemmelser for kontrollen med skibes beholdning af lægemidler og medicinsk udstyr og dermed er tæt knyttet til bilag II og gengiver dets indhold med henblik på inspektion.

(9) Bilag II og IV til direktiv 92/29/EØF bør ændres for at tage hensyn til internationale instrumenter som f.eks. »International Medical Guide for Ships« samt for at bibeholde det eksisterende beskyttelsesniveau for personer, der udøver erhvervsmæssig virksomhed om bord på skibe, og for at afspejle den videnskabelige og medicinske udvikling på området, som kræver tilpasninger på arbejdspladsen, der udelukkende er af teknisk art.

(10) Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen blev hørt om de foranstaltninger, der fulgte af vedtagelsen af Kommissionens meddelelse »Sikrere og sundere arbejde for alle — modernisering af EU's lovgivning og politik for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen«, og som er nødvendige for at sikre, at EU's lovgivning og politik for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen forbliver effektiv og formålstjenstlig.

(11) I sin udtalelse »Opinion on the Modernisation of Six OSH Directives to Ensure Healthier and Safer Work for All«, der blev vedtaget den 6. december 2017, anbefaler Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, at bilag II og IV til direktiv 92/29/EØF ajourføres.

(12) I en efterfølgende udtalelse »Opinion on technical updates of annexes of the Directive Medical Treatment on board (92/29)«, der blev vedtaget den 31. maj 2018, anbefaler det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, at bilag II og IV til direktiv 92/29/EØF ajourføres, så de afspejler den seneste teknologiske og medicinske udvikling på området.

(13) Kommissionen blev bistået af eksperter fra medlemsstaterne, der bidrog med teknisk og videnskabelig støtte.

(14) I henhold til den fælles politiske erklæring om forklarende dokumenter, der blev vedtaget den 28. september 2011 af medlemsstaterne og Kommissionen, har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter.

(15) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 8 i Rådets direktiv 92/29/EØF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.10.2019
Gjennomføringsfrist i EU
20.11.2021
Anvendelsesdato i EU
20.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet