Miljøvennlig utforming av elektriske motorer og sirkulasjonspumper

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1781 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer og turtallsregulatorer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, om endring av forordning (EF) nr. 641/2009 med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av av frittstående sirkulasjonspumper uten pakkboks og produktintegrerte sirkulasjonspumper uten pakkboks, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 640/2009

Commission Regulation (EU) 2019/1781 of 1 October 2019 laying down ecodesign requirements for electric motors and variable speed drives pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council, amending Regulation (EC) No 641/2009 with regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products and repealing Commission Regulation (EC) No 640/2009

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2019)

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet. Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold
Forordningen omhandler elektriske motorer og turtallsregulatorer, herunder slike som er innebygd i andre produkter. Forslaget til forordning endrer den eksisterende økodesignforordningen for sirkulasjonspumper, Kommisjonsforordning (EF) nr. 641/2009. Forslaget opphever også Kommisjonsforordning nr. 640/2009 om miljøvennlig utforming av elektriske motorer.

Det forventes at tiltakene i forordningen vil gi en årlig energibesparelse i EU på 112 TWh fram mot 2030.

Forslag til økodesignkrav:

Motorer:

• Minimumskrav til energieffektivitet for motorer har to virkningsdatoer, 1. juli 2021 og 1. juli 2023.

• Krav til produktinformasjon, dels på selve produktet og dels på en fritt tilgjengelig hjemmeside fra produsenten av det enkelte produkt. Virkningsdato for kravene er 1. juli 2021 og 1. juli 2022.

Turtallsregulatorer:

• Energieffektivitetskrav for turtallsregulatorer har virkningsdato 1. juli 2021

• Krav til produktinformasjon, dels på selve produktet og dels på en fritt tilgjengelig hjemmeside fra produsenten av det enkelte produkt, har virkningsdato 1. juli 2021.

I likhet med de fleste nye økodesign produktforordninger og revisjoner av gjeldende forordninger, inneholder den aktuelle forordningen en ny bestemmelse om forbud mot omgåelse av regelverket (artikkel 6 Circumvention). Det er forbudt å bringe i omsetning produkter som er designet slik at produktets ytelse automatisk endres til det bedre under testing i den hensikt å oppnå bedre verdier for ulike parametere. Den samme bestemmelsen sier at produktets energiforbruk ikke skal økes som følge av en programvareoppdatering, uten at produsenten eller importøren har innhentet eksplisitt tillatelse på forhånd fra sluttbrukeren.

Merknader
Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser
Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Gjennomføring av kommisjonsforordning nr. 2019 /xx vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
NVE inviterte kjente norske interessenter til deltakelse i fasen der EU-kommisjonen utarbeidet produktstudien.

Utkast til forordning ble lagt ut på høring på NVEs nettsider 18. desember 2018. Ingen høringsinnspill kom inn.

Revisjonen har ikke vært blant NVEs prioriterte produktgrupper de senere årene og NVE har derfor ikke deltatt aktivt i prosessen.

NVE vurderer forordningen til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
NVE vurderer forordningen til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til forordningen ble behandlet i forskriftskomiteen 14. januar 2019. Forordningen omfattes av prosedyren Regulatory with Scrutiny (art. 5a par. 1-5) og er sendt til Europaparlamentet og Rådet med frist for tilbakemelding 23. mai 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.01.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.10.2019
Anvendelsesdato i EU
14.11.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon