Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser om salmonella i krypdyrkjøtt

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EF) nr. 2073/2005 med hensyn til Salmonella i kjøtt fra krypdyr

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EC) No 2073/2005 as regards Salmonella in reptile meat

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 12.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 er der fastsat mikrobiologiske kriterier for visse mikroorganismer og gennemførelsesbestemmelser, som fødevarevirksomhedslederne skal opfylde i overensstemmelse med de almindelige og særlige hygiejnebestemmelser, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 852/2004.

(2) Der fastsættes ved forordning (EF) nr. 2073/2005 blandt andet fødevaresikkerhedskriterier, der definerer, hvornår et produkt eller et parti fødevarer kan accepteres, og som gælder for produkter, der er markedsført. Nævnte forordning omfatter imidlertid ikke fødevaresikkerhedskriterier for krybdyrkød.

(3) Det fremgår af rapporten "European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2016" som blev offentliggjort af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), at salmonellose hos mennesker, med ca. 95 000 indberettede tilfælde om året, er den næstmest anmeldte humane fødevarebårne sygdom i Unionen.

(4) I 2007 vedtog EFSA en videnskabelig udtalelse om de folkesundhedsmæssige risici ved menneskers indtagelse af krybdyrkød , ifølge hvilken krybdyr er velkendte reservoirer for Salmonella-arter. I den videnskabelige udtalelse gennemgås driftsmetoder i landbruget og konstateres en høj rate hos levende krokodiller, der bærer bakterien i tarmen, som afspejles i en lige så høj kontamineringsgrad i frisk og frosset kød heraf. Der konkluderes i den videnskabelige udtalelse, at Salmonella anses for at være den mest relevante fare i forbindelse med bakterier, der kan forekomme i krybdyrkød, og den udgør en betydelig risiko for folkesundheden.

(5) Produktionen af krybdyrkød i Unionen er begrænset, men ifølge data fra Eurostats referencedatabase for detaljerede statistikker over international handel med varer (Comext) har importen fra tredjelande af kød og spiselige slagtebiprodukter af krybdyr, fersk, kølet eller frosset, vist en opadgående tendens i de seneste ti år med en stigning på over 50 % i den mængde, der blev importeret i perioden 2007-2017, samt en gennemsnitlig årlig import i Unionen på næsten 100 ton.

(6) I betragtning af den potentielle betydelige sundhedsrisiko ved den mulige tilstedeværelse af Salmonella i krybdyrkød bør der i forordning (EF) nr. 2073/2005 fastsættes et fødevaresikkerhedskriterium for krybdyrkød. Dette fødevaresikkerhedskriterium bør forpligte fødevarevirksomhedsledere til at træffe foranstaltninger på tidligere stadier af produktionen af krybdyrkød, og dermed bidrage til at mindske forekomsten af alle serotyper af Salmonella af betydning for folkesundheden.

(7) Den internationale standard EN/ISO 6579-1 er den horisontale metode til påvisning af Salmonella i fødevarer og foderstoffer. Det fastsættes i bilag I til forordning (EF) nr. 2073/2005, at denne standard skal anvendes som referenceanalysemetode for fødevaresikkerhedskriterier for Salmonella. Standarden skal derfor fastsættes som referenceanalysemetoden for at verificere overholdelsen af fødevaresikkerhedskriteriet for Salmonella i krybdyrkød.

(8) Forordning (EF) nr. 2073/2005 bør derfor ændres.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.05.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet