Midlertidige bestemmelser om gjennomføringsfrister på jernbaneområdet i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2020/700 av 25. mai 2020 om endring av direktiv (EU) 2016/797 og direktiv (EU) 2016/798 med hensyn til forlengelse av deres gjennomføringsperioder

Directive (EU) 2020/700 of the European Parliament and of the Council of 25 May 2020 amending Directive (EU) 2016/797 and Directive (EU) 2016/798, as regards the extension of their transposition period

Del av:

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 27.5.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2020)

Sammendrag av innhold
I lys av COVID-19 utbruddet har mange medlemsland bedt om en forlenget frist for implementering av regelverk tilhørende fjerde jernbanepakke. Direktivet forlenger dermed fristen for implementering av direktiv (EU) 2016/797 (samtrafikkdirektivet) og direktiv (EU) 2016/798 (sikkerhetsdirektivet) til 31. oktober 2020.

Formålet med å gi en utsettelse er å skape forutberegnelighet, spesielt for bransjen og jernbaneforetak som skal ha nytte av fjerde jernbanepakke.

Nærmere om de enkelte endringene

Direktiv (EU) 2016/797 (samtrafikkdirektivet)

Ny artikkel 54 nr. 4 om at nasjonale sikkerhetsmyndigheter kan utstede godkjennelser etter direktiv 2008/57/EF inntil 31. oktober 2020.

Ny artikkel 57 nr. 2a om at medlemsstater som har utsatt gjennomføring av direktivet etter artikkel 57 nr. 2, kan utsette gjennomføringen ytterligere til 31. oktober 2020.

I artikkel 58 endres datoen 16. juni 2020 til 31. oktober 2020 som frist for implementering av direktivet.

Direktiv (EU) 2016/798 (sikkerhetsdirektivet)

Ny artikkel 6a, ny artikkel 27 nr. 7, ny artikkel 27a, ny artikkel 31 nr. 3 og ny artikkel 33 nr. 2a for å tilpasse disse bestemmelsene til den utsatte fristen. I artikkel 34 endres datoen 16. juni 2020 til dato 31. oktober 2020.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Nytt samtrafikkdirektiv og nytt sikkerhetsdirektiv er en del av EUs fjerde jernbanepakke. Utkast til EØS-komitébeslutning om innlemmelse av rettsaktene i EØS-avtalen er oversendt EU. EØS-komiteens beslutning kan tidligst bli truffet høsten 2020, og det er forventet at rettsaktene vil tre i kraft i EØS etter gjennomføringsfristen i EU, selv om fristen blir utsatt.

Utsatt frist vil dermed ikke medføre endring i norsk lovgivning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet innebærer ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Selv om EØS-komitébeslutningene sannsynligvis vil tre i kraft etter EUs gjennomføringsfrist, er det ønskelig at nasjonale lover og forskrifter i størst mulig grad kan iverksettes så tett som mulig opp mot gjennomføringsfristene for EU. En forlengelse av gjennomføringsfristene slår dermed positivt ut for forberedelsene for gjennomføring i Norge.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel for Norge. At gjennomføringsfristen forlenges anses positivt for forberedelsene for gjennomføring av direktivene i Norge. Tilsynsmyndigheten får bedre tid til å forberede det nye regelverket før det trer i kraft, samtidig som bransjen får bedre tid til å tilpasse seg regelendringene.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 25. mai 2020.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for transport, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel 9. september 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.04.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.05.2020
Gjennomføringsfrist i EU
28.05.2020
Anvendelsesdato i EU
28.05.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon