Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om innsiderlister

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/347 av 10. mars 2016 om tekniske standarder for så vidt angår det nøyaktige formatet for innsiderlister og for ajourføring av innsiderlister, for gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/347 of 10 March 2016 laying down implementing technical standards with regard to the precise format of insider lists and for updating insider lists in accordance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 31.5.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2016)

Sammendrag av innhold
Dette er en utfyllende kommisjonsforordning til markedsmisbruksforordningen (MAR) (EU) nr. 2014/596. Standarden gir nærmere bestemmelser om føring av innsiderlister, som beskrevet i MAR artikkel 7 og 18, slik at dette blir ensartet gjennomført i EØS-området.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av MAR og denne forordningen vil medføre behov for endringer i verdipapirhandelloven og i verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for Finanstilsynet eller andre offentlige myndigheter

Vurdering
Forordningen er EØS relevant.
Når hjemmelsrettakten (MAR) er vedtatt gjennomført i norsk rett, legges det opp til at nye EØS-regler som svarer til kommisjonens delegerte forordning gjennomføres ved forskrift.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Forordningen er vedtatt i EU.
Innlemming i EØS avtalen avventer en løsning på gjennomføringen av ESMA-forordningen ((EU) No 1095/2010) i EØS avtalen. Innlemming er også avhengig av at hjemmelsrettakten (forordning 596/2014 (MAR)) tas inn i EØS avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.03.2016
Anvendelsesdato i EU
03.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet