Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om virkning av derivatkontrakter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/579 av 13. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder om direkte, vesentlig og overskuelig effekt av kontrakter i Den europeiske unionen og forhindring av omgåelse av regler og forpliktelser

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/579 of 13 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on the direct, substantial and foreseeable effect of derivative contracts within the Union and the prevention of the evasion of rules and obligations

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 3.12.2019 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 2.12.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.2.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 600/2014 (MiFIR). Forordningen gir kriterier for å vurdere når en derivatkontrakt skal anses å ha direkte, vesentlig og forutsigbar effekt i Den europeiske union, jf. MiFIR artikkel 28 nr. 2, som innfører handelslplikt for slike derivatkontrakter der motparten er etablert i tredjeland. Forordningen har også bestemmelser om når en derivatkontrakt skal anses for å være utformet med det formål å omgå bestemmelser i MiFIR. Dette kan være aktuelt når én eller begge motparter er formelt er etablert i tredjeland.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen skal innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt kravene skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU , men er ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.06.2016
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 600/2014) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0579
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro