Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om fritak for visse tredjelands sentralbanker fra kravene om gjennomsiktighet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1799 av 12. juni 2017 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 hva angår fritak for visse tredjelands sentralbanker fra kravene om før- og etterhandelsgjennomsiktighet i forbindelse med utøvelsen av penge- og valutapolitikken og politikken for finansiell stabilitet

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1799 of 12 June 2017 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the exemption of certain third countries central banks in their performance of monetary, foreign exchange and financial stability policies from pre- and post-trade transparency requirements

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 3.12.2019 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 2.12.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.2.2019)

Sammendrag av innhold
Transaksjoner hvor et medlem av Det europeiske system av sentralbanker er motpart, er unntatt fra transparenskrav i MiFIR artikkel 8, 10, 18 og 20 på nærmere vilkår. I henhold til MiFIR artikkel 1 nr. 9, kan Kommisjonen utvide dette unntaket til også å gjelde sentralbanker i tredjestater og til Den internasjonale oppgjørsbanken.Kommisjonsforordningen fastsetter at unntak fra transparenskrav skal gjelde for Den internasjonale oppgjørsbanken og for sentralbanker i Australia, Brasil, Canada, Hong Kong, India, Japan, Mexico, Korea, Singapore, Sveits, Tyrkia og USA.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.06.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.06.2017
Anvendelsesdato i EU
27.10.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 600/2014 (fullført))
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.11.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1799
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro