Måling og formidling av produkters og virksomheters miljøprestasjoner

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2013/179/EU av 9. april 2013 om bruk av felles metoder for å måle og formidle miljømessig fotavtrykk av livsløpet til produkter og virksomheter

Commission Recommendation 2013/179/EU of 9 April 2013 on the use of common methods to measure and communicate the life cycle environmental performance of products and organisations

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 01.02.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.01.2014)

Sammendrag av innhold
Rekommandasjonen fremmer bruk av metoder for å måle miljømessig fotavtrykk knyttet til virksomheters og produkters livsløp. Målgruppen inkluderer medlemsstatene, samt private og offentlige virksomheter som måler eller har til hensikt å måle eller formidle informasjon om miljømessig fotavtrykk for produkter, tjenester eller virksomheter innenfor det europeiske felles markedet. Rekommandasjonen angår ikke implementering av obligatorisk lovgivning som stiller krav om spesifikk metodikk for å beregne miljømessig fotavtrykk av produkters og virksomheters livsløp.

Merknader
Rekommandasjonen inneholder ikke forslag om rettslig bindende regelverk. Ettersom det ikke er praksis for å innlemme rekommandasjoner i EØS-avtalen, er de administrative og økonomiske konsekvensene private aktører eller offentlige myndigheter i Norge ikke vurdert.

Sakkyndige instansers merknader
Rekommandasjonen har ikke vært på høring.

Rettsakten skal behandles i EØS-spesialutvalget for miljø hvor Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert.

Vurdering
Unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Andre opplysninger
Se også EØS-notat om Kommisjonens melding "Building the Single Market for Green Products", behandlet i SU miljø 19.06.2013. Rekommandasjonen bygger videre på den nevnte meldingen.

Status
Rettsakten er til vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.04.2013
Anvendelsesdato i EU
24.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet