Mål for redusert forekomst av salmonellaserotyper hos avlsfjørfe

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 200/2010 av 10. mars 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til et unionsmål for reduksjon av prevalensen av salmonellaserotyper i flokker av voksent avlsfjørfe av arten Gallus gallus

Commission Regulation (EU) No 200/2010 of 10 March 2010 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council as regards a Union target for the reduction of the prevalence of Salmonella serotypes in adult breeding flocks of Gallus gallus

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter permanent reduksjonsmål for forekomsten av Salmonella serotyper i flokker av voksne avlshøns i henhold til Forordning (EF) nr. 2160/2003, artikkel 4 (1). Dette reduksjonsmålet gjelder fra 1. januar 2010, og gjør seg gjeldende for Salmonella enteritidis, Salmonella infantis, Salmonella hadar, Salmonella typhimurium og Salmonella virchow. Det skal være en reduksjon til 1% eller mindre forekomst av de nevnte salmonellatypene hos flokker av voksne avlshøns.

For medlemsland med færre enn 100 flokker med avlshøns, er fellesskapsmålet at det ikke skal være ikke mer enn en positiv flokk per år.

Testskjema/prøvetakingsplan som skal gjennomføres for å kunne nå målet er beskrevet i vedlegget til rettsakten.

Rettsakten har også en artikkel som beskriver at reduksjonsmålet skal revurderes av Kommisjonen. Dette skal gjøres på bakgrunn av innsamlet informasjon i henhold til rettsaktens vedlegg.

Forordning (EF) nr.1003/2005 erstattes av denne rettsakten. Alle referanser som er gjort til rettsakten som erstattes, skal nå anses å være til den nye rettsakten.

Endringer i vedlegget/testskjema

Rettsakten forplikter laboratoriet som utfører analysen å melde fra til kompetent myndighet ved funn av Salmonella spp. Rettsakten gir bestemmelser om at prøven skal sendes til laboratoriet innen 24 timer etter prøveuttak, fortrinnsvis som ekspresspost eller med bud. Det åpnes for å kunne sende inn etter 24 timer, men dette alternativet er ikke implementert i den norske forskriften. Uansett skal analysen på laboratoriet ikke igangsettes mer en 96 timer etter prøveuttak.

Videre åpnes det for å bruke en alternativ metode for behandling og analyse på laboratoriet dersom denne metoden er validert. I Norge har vi ikke validert noen alternativ metode.

Nasjonalt referanselaboratorium skal oppbevare minst ett isolat av hvert positivt salmonellafunn per flokk per år i minst to år.

En avlsflokk skal defineres som positiv når de aktuelle salmonellaserotypene påvises i en eller flere prøver av flokken, også dersom påvisningen bare er i støvprøven. Videre skal flokken anses som positiv dersom det avdekkes bruk av antimikrobielle midler eller bakterielle veksthemmere. Flokken skal anses som negativ i helt spesielle tilfeller der det er mistanke om falskt positivt resultat, og en verifiserene offentlig prøve er negativ. En positiv flokk skal bare telles som positiv en gang per år. Dette er ikke aktuelt i Norge ettersom vi avliver/destruerer positive flokker.

Rettsakten gir også noen utfyllende bestemmelser om rapportering av resultatene. Testresultatene skal inneholde:

• Antall avlsflokker som er positive for Salmonella spp

• Antall flokker som er positive for en av de aktuelle salmonellaserotypene

• Antall flokker som er positive for den enkelte salmonellaserotype eller for uspesifisert salmonella (som det ikke er mulig å type)
Videre skal antall tilfeller hvor positive prøver tatt ut av virksomheten ikke ble konfirmert av en ofentlig prøve rapporteres.

Merknader
Rettsakten er hørt og ble gjennomført i norsk regelverk 5. januar 2010. Rettsakten er gjennomført på nasjonalt grunnlag i forskrift 8. juni 2007 nr. 603 om kontroll med salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg.

Rettsakten krever endring i forskrift 23.desember 2005 nr. 1703 om kontroll av Salmonella og andre matbårne zoonotiske smittestoffer når rettsakten tas inn i EØS-avtalen. Disse endringene vil være av teknisk art.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.03.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 445-453
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2011
Anvendes fra i Norge
04.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0200
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro