Mål for reduksjon av salmonella i kalkunflokker

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1190/2012 av 12. desember 2012 et unionsmål for reduksjon av Salmonella entiritidis og Salmonella typhimurium i kalkunflokker, som fastsatt i europarlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003

Commission Regulation (EU) No 1190/2012 of 12 December 2012 concerning a Union target for the reduction of Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium in flocks of turkeys, as provided for in Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten, forordning (EU) nr. 1190/2012, fastsetter et endelig unionsmål for reduksjon av forekomsten av Salmonella hos flokker av kalkun i henhold til kravet i forordning (EF) nr. 2160/2003 (zoonoseforordningen). Når disse bestemmelsene er gjennomført, vil det være fastsatt endelig mål om reduksjon av forekomsten av Salmonella for alle typer fjørfe. Rettsakten tar utgangspunkt i en risikovurdering fra EFSA og omfatter Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium, inkludert monofasiske varianter, som man antar oftest er årsak til salmonellainfeksjon hos mennesker. Det norske regelverket vil videreføre det nasjonale kravet som omfatter alle serotyper av Salmonella. I den nye rettsakten er det videre angitt krav om at resultatene fra prøvene tatt av hver flokk av kalkuner, skal være en del av matkjedeinformasjonen som kreves i henhold til vedlegg II i forordning (EF) nr. 853/2004.EU- kommisjonen har i den nye rettsakten også åpnet for at nasjonale myndigheter kan tillate at flokker av saktevoksende økologiske kalkuner eldre enn 100 dager gamle kan testes i løpet av de siste 6 ukene før slakting. I dag er det krav om at alle kalkuner skal testes i løpet av de tre siste ukene før slakting.

Merknader
Rettsakten krever en endring i forskrift 8. juni 2007 nr. 603 om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg (salmonellaforskriften), som er nasjonal, og i forskrift 23. desember 2005 nr. 1703 om kontroll av salmonella og andre matbårne zooonotiske smittestoffer (henvisningsforskriften) når rettsakten tas inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene i forskriftene vil ikke endre dagens norske praksis i forhold til prøvetaking, analyser eller kravene til å varsle slakteriet om resultatene fra prøvetakingen. Gjennomføring av utkast til ny rettsakt vil derfor ikke medføre vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Selv om rettsakten åpner opp for at saktevoksende kalkuner testes i løpet av de siste 6 ukene før slakting, foreslår Mattilsynet å beholde dagens krav om testing i løpet av de siste tre ukene for alle kalkuner, også saktevoksende økologiske kalkuner eldre enn 100 dager. Bakgrunnen for dette er at Norge er innvilget salmonellagarantier begrunnet i vårt helhetlige og strenge salmonellakontrollprogram. Det er videre vist at nedsmitting av besetning kan skje (for eksempel via fôr) helt frem til slakting. Disse forskriftsendringene vil ikke påvirke den norske salmonellagarantien. Kravene angitt i salmonellagarantien fortsatt må følges ved EØS-samhandel/inførsel av kalkunkjøtt til Norge.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble ferdigbehandlet i kommisjonen 18. juli 2012 og deretter sendt på scrutiny-høring før den ble endelig vedtatt i EU 12. desember 2012.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2012
Anvendelsesdato i EU
02.01.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 104-109
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.05.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.06.2013
Anvendes fra i Norge
17.06.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1190
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro