Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triclopyr

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/686 av 4. mai 2018 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triclopyr i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2018/686 of 4 May 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl and triclopyr in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i bilag II og i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt "MRL'er") for restkoncentrationer af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for triclopyr.

(2) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten") har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005 sammenholdt med samme forordnings artikel 12, stk. 1 , afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for chlorpyrifos. Autoriteten påpegede en risiko for forbrugerne vedrørende MRL'en for druer til vinfremstilling. Denne MRL bør derfor sænkes. Den anbefalede at sænke MRL'erne for kvæder, mispel, abrikoser, kirsebær, græskar, sukkermajs, broccoli, rosenkål, grønkål, kålrabi, hoved- og pluksalat og salatplanter, spinat, bælgplanter, asparges, artiskokker, bælgfrugter, valmuefrø, solsikkefrø, rapsfrø, sennepsfrø, sæddodderfrø, oliven til oliefremstilling, boghvedefrø, hirsefrø, kaffebønner og fjerkræ (muskel, fedt og lever). For andre produkter anbefalede den at hæve eller bevare de gældende MRL'er. Den konkluderede, at der manglede en række oplysninger vedrørende MRL'erne for mandler, hasselnødder, pekannødder, valnødder, æbler, pærer, spisedruer, rødbeder, radiser, hvidløg, skalotteløg, forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg, tomater, søde peberfrugter, auberginer/ægplanter, kinakål/pe-tsai, vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat, bredbladet endivie, salatsennep/rucola, bønner (med bælg), bønner (uden bælg), ærter (med bælg), ærter (uden bælg), asparges, artiskokker, bønner, ærter, lupiner/lupinbønner, valmuefrø, solsikkefrø, rapsfrø, sojabønner, sennepsfrø, bomuldsfrø, sæddodderfrø, oliven til oliefremstilling, boghvede og andre pseudokornarter, alm. hirse, te, krydderier (i form af frø, frugter og rødder/jordstængler), svin (muskel- og fedtvæv), kvæg (muskel- og fedtvæv) får (muskel- og fedtvæv), geder (muskel- og fedtvæv), fjerkræ (muskel- og fedtvæv) og mælk (fra kvæg, får og geder), og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(3) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005 sammenholdt med samme forordnings artikel 12, stk. 1, afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for chlorpyrifos-methyl . Autoriteten foreslog at ændre definitionen af restkoncentration til summen af chlorpyrifos-methyl og desmethylchlorpyrifos-methyl for korn. Den anbefalede at sænke MRL'erne for jordbær, solbær og ribs (hvide, røde og sorte), kiwifrugter, kartofler, majs, rug, alm. durra/sorghum, hvede, svin (lever og nyre), kvæg (lever og nyre), får (lever og nyre), geder (lever og nyre) og fjerkræ (muskel, fedt, lever og nyre). For andre produkter anbefalede den at hæve eller bevare de gældende MRL'er. Den konkluderede, at der manglede en række oplysninger vedrørende MRL'erne for krydderier (i form af frø, frugter og rødder/jordstængler), byg, havre, ris, svin (kød, fedt, lever og nyre), kvæg (kød, fedt, lever og nyre), får (kød, fedt, lever og nyre), geder (kød, fedt, lever og nyre), fjerkræ (kød, fedt, lever og nyre), mælk (fra kvæg, får og geder) og fugleæg, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning. Overvågningsdata viser, at der forekommer restkoncentrationer på ubehandlede bælgfrugter, olieholdige frø og korn ved værdier, der er højere end den nye bestemmelsesgrænseværdi (i det følgende benævnt "LOD"), som autoriteten har peget på, men lavere end den gældende LOD. Sådanne restkoncentrationer er resultatet af krydskontaminering med afgrøder, der på lovlig vis er behandlet med chlorpyrifos-methyl. Da vurderingen viser, at der ikke er nogen uacceptabel risiko for forbrugere eller dyr ved den gældende LOD, bør MRL'erne for disse afgrøder midlertidigt fastsættes til samme værdi som den gældende LOD. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest fire år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(4) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for triclopyr . Autoriteten anbefalede at sænke MRL'erne for æbler, pærer, abrikoser, ferskner, korn af ris, svin (muskler, fedt, lever og nyre), nyrer fra kvæg, nyrer fra får, nyrer fra geder samt mælk (fra kvæg, får og geder). For andre produkter anbefalede den at hæve eller bevare de gældende MRL'er. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for grapefrugter, appelsiner, citroner, mandariner, æbler, pærer, abrikoser, ferskner og ris, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(5) For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller Codex-maksimalgrænseværdier (CXL-grænseværdier), bør MRL'erne fastsættes til bestemmelsesgrænseværdien eller til standardmaksimalgrænseværdien som angivet i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(6) Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse bestemmelsesgrænseværdier. For en række stoffers vedkommende konkluderede de pågældende laboratorier, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelsesgrænseværdier for visse varer.

(7) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af MRL'erne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(8) Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(9) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(10) For at gøre det muligt, at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i forordningen fastsættes overgangsforanstaltninger for de produkter, der er produceret inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger data om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Da det ikke kan udelukkes, at den gældende MRL udgør en risiko for forbrugerne, bør værdien for chlorpyrifos på 0,01 mg/kg for druer til vinfremstilling gælde fra datoen for anvendelsen af nærværende forordning.

(11) Før de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
22.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.05.2018
Anvendelsesdato i EU
05.12.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet