Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for acibenzolar-S-metyl m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/687 av 4. mai 2018 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av acibenzolar-S-metyl, benzovindiflupyr, bifenthrin, bixafen, klorantraniliprol, deltametrin, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimetalin og teflubenzuron i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2018/687 of 4 May 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acibenzolar S methyl, benzovindiflupyr, bifenthrin, bixafen, chlorantraniliprole, deltamethrin, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenone, pendimethalin and teflubenzuron in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den 1. juli 2016 vedtog Codex Alimentarius-Kommissionen Codex-maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt "CXL'er") for bifenthrin . Den 22. juli 2017 vedtog Codex Alimentarius-Kommissionen CXL'er for acibenzolar-S-methyl, benzovindiflupyr, bixafen, buprofezin, chlorantraniliprol, deltamethrin, dimethomorph, fipronil, flonicamid, fluazifop-P, fluensulfon, flupyradifuron, imazethapyr, isofetamid, methopren, metrafenon, oxathiapiprolin, pendimethalin, penthiopyrad, pinoxaden, saflufenacil, spiromesifen, teflubenzuron og tolfenpyrad .

(2) Der er fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt "MRL'er") for nævnte stoffer i bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005, undtagen for fluensulfon, for hvilket der ikke er fastsat specifikke MRL'er, og som heller ikke er opført i bilag IV til nævnte forordning, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), finder anvendelse.

(3) I overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 skal internationale standarder, hvor sådanne eksisterer, eller hvis deres fastsættelse er nært forestående, tages i betragtning ved udformning eller tilpasning af fødevarelovgivningen, medmindre sådanne standarder eller relevante dele heraf ville være ineffektive eller uhensigtsmæssige til opfyldelsen af fødevarelovgivningens legitime målsætninger, eller der foreligger en videnskabelig begrundelse, eller de ville resultere i et andet beskyttelsesniveau end det, som anses for hensigtsmæssigt i Unionen. Unionen skal desuden i overensstemmelse med artikel 13, litra e), i samme forordning fremme sammenhæng mellem internationale tekniske standarder og fødevarelovgivningen, samtidig med at det sikres, at det høje beskyttelsesniveau i Unionen ikke sænkes.

(4) Unionen har forelagt Codexkomitéen for Pesticidrester et forbehold vedrørende de foreslåede CXL'er for følgende pesticid-/produktkombinationer: acibenzolar-S-methyl (kål, cucurbitae, citrusfrugter, kiwifrugter), benzovindiflupyr (cucurbitae, kød fra pattedyr), bixafen (kød fra pattedyr), buprofezin (alle produkter), chlorantraniliprol (fjerkrækød), fipronil (alle produkter), flonicamid (vegetabilske produkter), fluazifop-P (hovedkål, tomat, bønner, ærter (uden bælg), gulerod, kartoffel, kålroe, majroe, solsikkefrø, kød fra pattedyr, fedt og spiselige slagtebiprodukter, mælk, fjerkrækød, fedt og spiselige slagtebiprodukter, æg), fluensulfon (alle produkter), flupyradifuron (alle produkter), imazethapyr (alle produkter), isofetamid (animalske produkter), methopren (alle produkter), oxathiapiprolin (alle produkter), pendimethalin (bladkål, undtagen grønkål, kød fra pattedyr, fjerkrækød, forårsløg og pibeløg) pinoxaden (alle produkter), saflufenacil (alle produkter), spiromesifen (alle produkter).

(5) Derfor bør CXL'erne for acibenzolar-S-methyl, benzovindiflupyr, bifenthrin, bixafen, chlorantraniliprol, deltamethrin, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimethalin og teflubenzuron, som ikke er opført i betragtning 4, opføres i forordning (EF) nr. 396/2005 som MRL'er, undtagen hvis de vedrører produkter, der ikke er omhandlet i bilag I til forordningen, eller hvis de er fastsat til et lavere niveau end de gældende MRL'er. Nævnte CXL'er er sikre for forbrugerne i Unionen .

(6) Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet acibenzolar-S-methyl, på kiwifrugter indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af den gældende MRL.

(7) I henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 evaluerede den berørte medlemsstat ansøgningen, og evalueringsrapporten blev fremsendt til Kommissionen.

(8) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten") vurderede ansøgningen og vurderingsrapporten, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er . Den fremsendte udtalelsen til Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjorde den.

(9) EFSA konkluderede i sin begrundede udtalelse, at alle datakrav var opfyldt, og at den ændring af MRL'en, som ansøgeren havde anmodet om, var acceptabel med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Der blev taget hensyn til de nyeste oplysninger om stoffets toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for dette stof gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde det, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af det pågældende produkt.

(10) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af MRL'erne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(11) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
22.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.05.2018
Anvendelsesdato i EU
05.06.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet