Makedonias program for bekjempelse av salmonella hos eggleggende høns

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/15 av 7. januar 2016 om godkjenning Makedonias program for bekjempelse av salmonella hos eggleggende høner og om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysningene om Makedonia i listen over tredjeland, hvorfra konsumegg kan importeres til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/15 of 7 January 2016 approving the control programme of the former Yugoslav Republic of Macedonia for Salmonella in laying hens and amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the former Yugoslav Republic of Macedonia in the list of third countries from which table eggs may be introduced into the Union

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.1.2016, EØS-notat offentliggjort 28.1.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.1.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer oppføringen av den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia (FYROM) i del 1 av vedlegg I til forordning (EU) nr. 798/2008 når det gjelder import av egg til humant konsum.

Forordning (EU) nr. 798/2008 fastsetter liste over tredjeland hvorfra det tillates å importere fjørfe og fjørfeprodukter i vedlegg I del 1. Helsesertifikat med spesifikke importvilkår er gitt i vedlegg I del 2 av denne forordningen. Forordning (EF) nr. 2160/2003 gir bestemmelser om overvåkning av Salmonella hos ulike populasjoner av fjørfe i EØS. Den gir også bestemmelser om krav om godkjenning av overvåkningsprogram for Salmonella i tredjeland ved import av egg til humant konsum.

Kommisjonen har godkjent overvåkningsprogrammet for Salmonella hos flokker av verpehøns av arten Gallus gallus i FYROM. Denne godkjenningen åpner for import av egg til humant konsum fra denne arten. Dette medfører at oppføringen for FYROM i vedlegg I del 1 må endres tilsvarende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Vedtatt 01.12.15, publisert OJ 08.01.16, trer ikraft etter 20 dager.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.01.2016
Anvendelsesdato i EU
28.01.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2016
Anvendes fra i Norge
05.02.2016