Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/554 av 5. april 2019 om endring av vedlegg VI til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF om sertifisering av lokomotivførere som fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fellesskapet

Commission Regulation (EU) 2019/554 of 5 April 2019 amending Annex VI to Directive 2007/59/EC of the European Parliament and of the Council on the certification of train drivers operating locomotives and trains on the railway system in the Community

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.4.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I punkt 8 i bilag VI til direktiv 2007/59/EF fastsættes niveauet for de sprogkundskaber, som lokomotivførere skal opfylde for at kunne kommunikere aktivt og effektivt i rutinemæssige og uregelmæssige situationer og i nødsituationer. Ydermere giver det mulighed for at fritage lokomotivførere fra sprogkravene for så vidt angår grænseovergangssektioner og de banegårde, der ligger tæt på grænserne, og som er udpeget til grænseoverskridende trafik Med henblik på at styrke fleksibiliteten uden at påvirke sikkerheden negativt er det nødvendigt at ændre punkt 8 i bilag VI til direktiv 2007/59/EF.

(2) Kravene i punkt 8 i bilag VI til direktiv 2007/59/EF anses ikke for at være det mest effektive middel til at sikre et højt sikkerhedsniveau og samtidig gøre det muligt at drive jernbanenettet på effektiv vis. Dette gælder især i tilfælde af forstyrrelser på en given medlemsstats jernbanenet, der nødvendiggør omledninger gennem nabomedlemsstater. I disse tilfælde søges lokomotivførere med særlige sprogkundskaber med kort varsel indsat på de omledte ruter for således at sikre den fortsatte drift.

(3) Det er nødvendigt at udforske alternativer til de gældende sprogkrav, der vil give større fleksibilitet og samtidig sikre et sikkerhedsniveau, der som minimum svarer til de nuværende krav. Disse alternativer kan bestå af mere målrettede sprogkrav (dvs. med fokus på jernbanespecifik terminologi) eller et generelt lavere sprogkundskabsniveau kombineret med alternative midler til støtte for effektiv kommunikation. De bør sikre aktiv og effektiv kommunikation i rutinemæssige og uregelmæssige situationer og i nødsituationer.

(4) For at skaffe pålidelige resultater om alternativernes effektivitet er det nødvendigt at afprøve de alternative midler i den daglige drift. Alternativernes virkninger bør derfor undersøges under faktiske betingelser inden for rammerne af pilotprojekter, der gennemføres i to faser. I den første fase bør jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere gennemføre pilotprojekter, hvor de alternative midler anvendes, og hvor lokomotivførere, som opfylder kravene i punkt 8 i bilag VI til direktiv 2007/59/EF, involveres. Hvis pilotprojekterne i den første fase påviser, at de alternative midler supplerer lokomotivførerens sprogkundskaber på effektiv vis, bør pilotprojekterne i den anden fase gennemføres med lokomotivførere, som har dårligere sprogkundskaber end dem, der er påkrævet i henhold til punkt 8 i bilag VI til direktiv 2007/59/EF, og med de alternative midler, der i den første fase har vist sig at være effektive. Jernbanevirksomheden og infrastrukturforvalteren bør i fællesskab anmode Kommissionen om en undtagelse til at gennemføre den anden fase.

(5) Det bør præciseres, hvilke roller og ansvarsområder alle de involverede parter som f.eks. Kommissionen, de nationale sikkerhedsmyndigheder og Den Europæiske Unions Jernbaneagentur hver især har i processen for indgivelse og vurdering af anmodninger om undtagelse samt gennemførelsen af pilotprojekterne.

(6) Det er yderst vigtigt at involvere de nationale sikkerhedsmyndigheder i processen for indgivelse af anmodninger om undtagelse. Jernbanevirksomhedens og infrastrukturforvalterens fælles anmodning bør ledsages af en positiv udtalelse fra de nationale sikkerhedsmyndigheder.

(7) Det vil kræve tid at udarbejde og analysere konsekvenserne af de planlagte pilotprojekter. Det er imidlertid nødvendigt at fastlægge et retsgrundlag/en retlig begrundelse for øget fleksibilitet vedrørende sprogkravene så hurtigt som muligt, således at pilotprojekterne kan gennemføres så hurtigt som muligt for at være forberedt på eventuelle forstyrrelser på EU's jernbanenet. Derfor bør de nye regler kunne anvendes uden behov for yderligere gennemførelse i medlemsstaterne.

(8) Punkt 8 i bilag VI består af et selvstændigt set regler, der kan forstås adskilt fra de andre dele af bilaget eller direktiv 2007/59/EF. Der bør derfor i denne ændringsretsakt fastsættes umiddelbart anvendelige regler.

(9) Af klarhedshensyn bør hele punkt 8 erstattes, selv om ændringerne ikke vedrører hele punktet.

(10) De sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold på arbejdspladsen for personale, der varetager sikkerhedskritiske opgaver i forbindelse med en direkte grænseflade mellem en jernbanevirksomhed og en infrastrukturforvalter, er fastsat i Kommissionens afgørelse 2012/757/EU . Kravene i afgørelse 2012/757/EU supplerer kravene i bilag VI til direktiv 2007/59/EF.

(11) De organer, som er repræsenteret i udvalget for den europæiske sociale dialog for jernbanesektoren, blev hørt i overensstemmelse med artikel 31 i direktiv 2007/59/EF.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 32, stk. 1, i direktiv 2007/59/EF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.04.2019
Anvendelsesdato i EU
08.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet