Land og regioner som er fri for turberkulose (Umbria, Italia), enzooisk bovin leukose (Polen), infeksiøs bovin rhinotrakeitt (Tyskland), Aujeszkys sykdom (regioner i Polen) og godkjenning av bekjempelsesprogrammet for Aujeskyz sykdom i Veneto, Italia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/888 av 22. mai 2017 som endrer beslutning 2003/467/EF når det gjelder tuberkulose-fri status for regionen Umbria i Italia og enzootisk-bovin-leukose-fri status for Polen, endrer beslutning 2004/558/EU når det gjelder infeksiøs-bovin-rhinotrakeit-fri status for Tyskland, og endrer beslutning 2008/185/EU når det gjelder Aujeszky’s disease-fri status for visse regioner i Polen og godkjenning av bekjempelsesprogram for Aujeszky’s disease for regionen Vento i Italia

Commission Implementing Decision (EU) 2017/888 of 22 May 2017 amending Decision 2003/467/EC as regards the official tuberculosis-free status of the region of Umbria of Italy and of the enzootic-bovine-leukosis-free status of Poland, amending Decision 2004/558/EC as regards the infectious bovine rhinotracheitis-free status of Germany, and amending Decision 2008/185/EC as regards the Aujeszky's disease-free status of certain regions of Poland and the approval of the eradication programme for Aujeszky's disease for the region of Veneto of Italy

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.9.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.10.2017)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer flere beslutninger som listefører land med fristatus eller godkjent overvåkningsprogram for ulike storfe- og svinesjukdommer.

• I vedlegg I av beslutning 2003/467/EF listeføres regionen Umbria i Italia med fristatus for bovin tuberkulose.

• I vedlegg III av beslutning 2003/467/EF listeføres hele Polen med fristatus for enzotisk bovin leukose (EBL).

• I vedlegg I og II av beslutning 2004/558/EU listeføres hele Tyskland med fristatus for infeksiøs bovin rhinotrakeit (IBR).

• I vedlegg I av beslutning 2008/185/EU listeføres regionene Augustowski, Białostocki, Białystok, Bbielski, Hajnowski, Moniecki, Sejneński, Siemiatycki, Sokólski, Suwalski og Suwałki i Polen med fristatus for Aujeszky’s disease.

• I vedlegg II av beslutning 2008/185/EU listeføres regionen Vento i Italia med godkjent bekjempelsesprogram for Aujeszky’s disease.

Disse endringene skjer med bakgrunn i at Kommisjonen har vurdert innsendt dokumentasjon fra de ulike landene som tilfredsstiller vilkårene for listeføringen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene av beslutningene (EU) 2003/467/EF og 2004/558/EU som angår listeføring av land og regioner med fristatus for sykdommene bovin tuberkulose, EBL og IBR medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside. Disse hjemmesidene vil oppdateres når rettsakten innlemmes i EØS-avtalen.

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/import_og_eksport_av_dyr/impo...

Endringene av vedlegg I til beslutning 2008/185/EU som angår listeføring av land og regioner med fristatus for Aujeszky’s disease er tatt inn i vedlegg A av forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin. Rettsakten vil derfor medføre endring av denne forskriften ved at nevnte regioner i Polen legges til i lista over regioner med fristatus for sjukdommen i vedlegget. Mattilsynet har vurdert at denne forskriftsendringen er åpenbart unødvendig å høre og har derfor besluttet å unnlate ordinær høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.05.2017
Anvendelsesdato i EU
24.05.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 18-25
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.09.2017
Anvendes fra i Norge
25.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D0888
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro