Kvalitetskriterier og -rapportering for statistikk over betalingsbalanse

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1055/2008 av 27. oktober 2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005, for så vidt gjelder kvalitetskriterier og kvalitetsrapportering av statistikk over betalingsbalanse

Commission Regulation (EC) No 1055/2008 of 27 October 2008 implementing Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council, as regards quality criteria and quality reporting for balance of payments statistics

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat)

Sammendrag av innhold
Forordningen gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 om Fellesskapets statistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkte investeringer i/fra utlandet, som er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk. Formålet med den nye forordningen er å støtte opp under det allerede etablerte felles rammeverket for systematisk statistikkproduksjon på området, gjennom etablering av noen felles kvalitetskriterier for statistikken, samt krav til kvalitetsrapporter.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forordningen. De økonomiske og administrative konsekvensene er begrenset. Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabelt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.10.2008
Anvendelsesdato i EU
16.11.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 32, 28.5.2014, p. 263-264
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.03.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1055
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro