Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til såpe, sjampo, hårbalsam og barberskum

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2014/893/EU av 9. desember 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til kosmetiske produkter som skylles bort

Commission Decision 2014/893/EU of 9 December 2014 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for rinse-off cosmetic products

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.05.2015)

Sammendrag av innhold
Kriterier for miljømerking av kosmetikkprodukter innebærer en revisjon av Kommisjonens vedtak 2007/506/EC og er begrenset til miljømerking av kosmetikkprodukter til vask av hud og hår. Produktgruppen omfatter ethvert stoff eller enhver blanding som faller inn under virkeområdet til forordning (EF) 1223/2009, og som er bestemt å komme i kontakt med hud og /eller hår og annen hårvekst som utelukkende eller i hovedsak benyttes for å rengjøre dem (sepe, badeprodukter, shampo). Det samme gjelder for hårpleie (hårbalsam), for å beskytte huden samt å gjøre hårene glatte før barbering (barberingsprodukter).

Kravene er ytterligere strammet inn når det gjelder innhold av helse- og miljøskadelige kjemikalier og kriteriene er oppdatert med hensyn til Rådets forordning 2010/66/EU om tildeling av EU-miljømerket.

Merknader
Rettsakten behandles etter hurtigprosedyren "fast-track procedure".

Svanemerket har også kriterier for denne type produkter. Disse kriteriene er mye strengere enn det som nå er vedtatt for EU-miljømerket. Hovedgrunnen til dette er forskjeller i parfymebruk nord og syd i Europa. Stiftelsen Miljømerking mener likevel at kravene burde vært ytterligere strammet inn også i EU.

Artikkel 6.6 og 6.7 i forordning 2010/66/EU setter strenge føringer på hvordan kravene utformes. Stiftelsen Miljømerking mener at dokumentene blir mindre transparente og vanskelige å forstå.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene vil ikke få rettslige konsekvenser for norsk lovgivning siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke helse- og miljøkrav.

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking anser kriteriedokumentet som tilfredsstillende og relevant, og det anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 9. desember 2014 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 11. desember 2014. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.12.2014
Anvendelsesdato i EU
31.12.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0893
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro