Kriterier for bruk av EUs miljømerke til turistinnkvartering

Primærfaner

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/175 av 25. januar 2017 om fastsetting av miljøkriterier for tildeling av EUs miljømerke til turistinnkvartering

Commission Decision (EU) 2017/175 of 25 January 2017 on establishing EU Ecolabel criteria for tourist accommodation

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 2.2.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ifølge forordning (EF) nr. 66/2010 kan serviceydelser, hvis miljøbelastning er nedbragt gennem hele deres livscyklus, tildeles EU-miljømærket.

(2) Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke EU-miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(3) Ved Kommissionens beslutning 2009/564/EF og 2009/578/EF er der fastlagt miljøkriterier og dertil knyttede krav til vurdering og verifikation for henholdsvis campingpladsydelser og serviceydelsen overnatning, som gælder frem til den 31. december 2016.

(4) Med sigte på bedre at afspejle de fælles karakteristika for campingydelser og serviceydelsen overnatning og for at opnå synergivirkninger fra en fælles tilgang til disse produktgrupper og sikre størst mulig effektivitet i forvaltningen af kriterierne anses det for hensigtsmæssigt at sammenlægge produktgrupperne til én produktgruppe med betegnelsen »overnatningssteder«.

(5) De reviderede kriterier tager sigte på at fremme brugen af vedvarende energikilder, spare energi og vand, begrænse produktionen af affald og forbedre lokalmiljøet. De reviderede kriterier og de tilhørende vurderings- og verifikationskrav bør af hensyn til produktgruppens innovationscyklus gælde i fem år efter meddelelsen af denne afgørelse.

(6) En kode for produktgruppen er en integreret del af EU-miljømærkeregistreringsnumre. Det er nødvendigt at tildele produktgruppen et kodenummer, så de kompetente myndigheder kan tildele et EU-miljømærkeregistreringsnummer til overnatningssteder, der overholder EU-miljømærkekriterierne.

(7) Beslutning 2009/564/EF og 2009/578/EF bør ophæves.

(8) Det er hensigtsmæssigt at indrømme en overgangsperiode til ansøgere, som har fået tildelt EU-miljømærket for serviceydelsen overnatning eller campingpladsydelser på grundlag af kriterierne i henholdsvis beslutning 2009/564/EF og 2009/578/EF, så de får tilstrækkelig tid til at tilpasse deres produkter til de reviderede kriterier og krav. Ansøgere bør også have mulighed for at indgive ansøgninger baseret på miljøkriterierne i beslutning 2009/564/EF og 2009/578/EF i en tilstrækkelig lang periode.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
25.01.2017
Anvendelsesdato i EU
22.02.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Barne- og likestillingsdepartementet