Kriterier for bruk av EUs miljømerke til turistinnkvartering

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/175 av 25. januar 2017 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til turistinnkvartering

Commission Decision (EU) 2017/175 of 25 January 2017 on establishing EU Ecolabel criteria for tourist accommodation

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 13.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.6.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens vedtak 2017/175/EU av 25. januar 2017 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til overnattingssteder opphever vedtak 2009/564/EF og 2009/578/EF.

Kommisjonens vedtak 2009/564/EF og 2009/578/EF fastsetter miljøkriteriene for tildeling og tilhørende vurdering og verifikasjon av kravene for tildeling av EU-miljømerket til henholdsvis campingplasser og tjenester i forbindelse med turistinnkvartering.

Det anses på sin plass å slå sammen disse to produktgruppene til en produktgruppe som heter overnattingssteder, for bedre å reflektere de felles elementene i de to gruppene. Dette for å oppnå synergieffekter som følge av en felles tilnærming til disse produktgruppene samt å sikre maksimal effektivitet når det gjelder administrasjon av miljøkriteriene.

Målet med de reviderte miljøkriteriene er å bruke fornybar energi, å spare energi og vann, å redusere søppel og å forbedre det lokale miljøet.

De reviderte miljøkriteriene sammen med tilhørende vurderinger og verifikasjonskrav skal være gyldig i fem år fra notifikasjon av vedtaket hvor en tar hensyn til utviklingssirkelen for denne produktgruppen.

Merknader
Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske elller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen MIljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel. Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 25. januar 2017 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 2. februar 2017. Merkeordningen er den del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 13. juni 2017, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 108/2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.01.2017
Anvendelsesdato i EU
22.02.2017
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.04.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
13.06.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.06.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.06.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D0175
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro