Krav vedrørende trikiner ved import av visse kjøttprodukter fra tamsvin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/759/EU av 29. oktober 2014 om endring av vedlegg III til beslutning 2007/777/EF som omhandler trikinkravene i veterinærsertifikatet til bruk ved import til Unionen av visse kjøttprodukter fra tamsvin

Commission Implementing Decision 2014/759/EU of 29 October 2014 amending Annex III to Decision 2007/777/EC as regards animal health requirements for Trichinella in the model veterinary certificate for imports into the Union of certain meat products derived from domestic porcine animals

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.02.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)
Rettsakten oppdaterer veterinærsertifikatet til bruk ved import av visse kjøttprodukter fra tamsvin til EU/EØS. Bakgrunnen er en tidligere endring i trikinforordningen, forordning (EF) nr. 2075/2005, om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt, som gjør det mulig å unnta tamsvin fra trikintesting under visse forutsetninger. Den tidligere endringen sier også at driftsansvarlige for en anerkjent besetning kun kan importere dyr fra en besetning som også er anerkjent for å ha kontrollerte oppstallingsforhold.

Veterinærsertifikatet endres slik at avsenderland må krysse av en av følgende punkter:

-kjøttproduktet kommer fra tamsvin med negativ trikinprøve eller har blitt frysebehandlet eller,

-kjøttproduktet kommer fra tamsvin tilhørende en besetning som er anerkjent for å ha kontrollerte oppstallingsforhold eller fra dyr er yngre enn 5 uker.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten endrer Forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Rettsakten går etter forenklet prosedyre og vil derfor ikke bli hørt.

I en overgangsperiode frem til 31. mars 2015 kan kjøttprodukter fra tamsvin tas inn i EU/EØS med den gamle utgaven av veterinærsertifikatet, under forutsetning at sertifikatet er signert før 1. mars 2015.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å gi økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen, privatpersoner eller Mattilsynet, da den oppdaterer veterinærsertifikatet etter allerede gjeldende regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet som har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser dokumentet som EØS-relevant og akseptabelt, da den oppdaterer veterinærsertifikatet med informasjon som er essensiell for å kunne ta i bruk gjeldende regelverk om offentlig kontroll av trikiner (trikinforordningen).

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.10.2014
Anvendelsesdato i EU
20.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.01.2015
Anvendes fra i Norge
26.01.2015