Krav til innhold i søknader om ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2469 av 20. desember 2017 om administrative og vitenskapelige krav til søknader som referert til i artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om ny mat

Commission implementing Regulation (EU) 2017/2469 of 20 December 2017 laying down administrative and scientific requirements for applications referred to in Article 10 of Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council on novel foods

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20,12.2017)

Sammendrag av innhold
En ny forordning om ny mat ble vedtatt i EU 25. november 2015 (forordning (EU) nr. 2015/2283 om ny mat). Denne gjelder fra 1. januar 2018. I henhold til artikkel 13 i forordning 2015/2283 om ny mat, skal det gis nærmere regler (implementing act) om detaljerte krav til innhold i søknader om godkjenning av ny mat og presentasjonen av søknaden, hvordan søknader skal valideres og hvilken informasjon som skal inngå i EFSA-vurderingen.

Rettsakten gir detaljerte regler om hvilken informasjon og vitenskapelig dokumentasjon som må inngå i en søknad om godkjenning av ny mat, hvordan søknaden skal strukteres og innholdet presenteres. Kommisjonen skal umiddelbart vurdere om en søknad faller innenfor virkeområdet og oppfyller vilkårene angitt i basisforordningen (EU) nr.2015/2283. Kommisjonen kan konsultere EFSA, som skal komme med sitt syn innen 30 dager. Kommisjonen kan be søkeren om mer informasjon, og sette tidsfrist for denne. Kommisjonen skal informere søkeren, EFSA og medlemslandene om søknaden hvis søknaden ikke vurderes som gyldig. Rettsakten inneholder en liste over informasjon som skal inngå i EFSAs risikovurdering. Rettsakten inneholder også overgangsbestemmelser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil kreve endring i ny forskrift om ny mat, som vil gjennomføre forordning (EU) 2015/2283 om ny mat i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil lette prosessen med å skrive søknader om ny mat, ved at den tydelig angir hvilken informasjon og dokumentasjon søknaden skal inneholde. Tidsrammen for valideringen av søknader, i tillegg til andre tidsfrister for søknadsprosessen i basisforordningen ((EU) nr. 2015/2283), gjør også søknadsprosessen mer forutsigbar.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EU. Den er lagt ut på høring 19. juli til 16. august på EU-kommisjonens høringsportal (lenke vedlagt). Virksomheter oppført på høringslisten for ny mat i Norge ble orientert om denne høringen i EU. på epost 24. juli.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Dokument (forberedende)
Dato
20.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.12.2017
Anvendelsesdato i EU
19.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet