Krav til gelatin, collagen og høyraffinerte produkter av animalsk opprinnelse til konsum

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/355 av 11. mars 2016 om endring av vedlegg III i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr 853/2004 når det gjelder spesifikke krav for gelatin, collagen og høyraffinerte produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum

Commission Regulation (EU) 2016/355 of 11 March 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the specific requirements for gelatine, collagen and highly refined products of animal origin intended for human consumption

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.7.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.3.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten skal innlemmes etter hurtigprosedyren.

Bakgrunnen for rettsakten er å sikre tilgangen til importert råstoff til produksjon av gelatin og kollagen i EU og å sikre at 3. land får like konkurransevilkår som EU-land når det gjelder produksjon av slike produkter.Det er behov for import til fellesskapet av råmateriale til produksjon av gelatin og kollagen. Anlegg i tredjeland har problemer med å oppfylle visse krav til råmateriale og det foreslås derfor spesifikke behandlinger av råmateriale som alternativer til dagens krav.

Saken omhandler forslag til forordning som fastsetter spesifikke krav til gelatin, kollagen og høyraffinerte produkter av animalsk opprinnelse til menneskeføde. Høyraffinerte produkter omfatter chondroitin sulfat, hualoronsyre, andre hydrolyserte bruskprodukter, chitosan, glucosamine, løpe, isinglass og aminosyrer.

I dagens regelverk er det krav om at råstoffer til produksjon av gelatin og kollagen (bein, hud og sener) skal komme fra virksomheter som er registrert eller godkjent ihht forordning 852/2004 (Næringsmiddelhygieneforordningen) eller 853/2004 (Animaliehygieneforordningen). I det nye regelverket åpnes det for å bruke råstoff også fra andre virksomheter så lenge de er underlagt kontroll av og er listeført av kompetent myndighet (Mattilsynet i Norge). Det er krav om spesifikk behandling av råstoffet for å sikre mattryggheten. Eksempler på slik behandling er tørking og syrebehandling. Endringen gjennomføres i Animaliehygieneforordningen.

I tillegg er det laget et nytt om krav til behandling av råmateriale til produksjon av høyraffinerte produkter i den samme forordningen.

Overgangsperioden for import av animalske produkter utløper 31. desember 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 22. desember 2008 nr 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning verken for virksomheter eller tilsyn.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Så langt en kjenner til er det ikke produksjon av gelatin og kollagen og videre av høyraffinerte produkter i Norge. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.03.2016
Anvendelsesdato i EU
01.04.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 29.11.2018, p. 11-17
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.04.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.06.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.07.2016
Anvendes fra i Norge
28.07.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0355
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro