Kortkjedede klorerte parafiner

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/395/EF av 7. juni 2007 om de nasjonale bestemmelser som Kongeriket Nederland har meldt i henhold til EF traktatens artikkel 95 nr. 5 om bruk av kortkjedede klorerte parafiner

Commission Decision 2007/395/EC of 7 June 2007 concerning national provisions on the use of short-chain chlorinated paraffins notified by the Kingdom of the Netherlands under Article 95(4) of the EC Treaty.

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Miljøverndepartementets bakgrunnsnotat - november 2007

Sammendrag av innhold
Rådsdirektiv 76/769/EØF (begrensningsdirektivet) gir regler om begrensninger i omsetning og bruk av enkelte skadelige stoffer og produkter. Kommisjonsvedtak 2007/395/EF omhandler nasjonale bestemmelser om bruk av kortkjedete klorparafiner (SCCP) meldt av Nederland. Direktiv 2002/45/EF - fastsatt 25. juni 2002 - innførte bestemmelser om kortkjedete klorparafiner. Disse bestemmelsene sier at kortkjedete klorparafiner ikke skal benyttes som stoffer eller som bestanddel i andre stoffer eller stoffblandinger i konsentrasjoner høyere enn 1 % i metallbearbeiding eller til innfetting av lær. Videre sier direktivet blant annet at samtlige gjenværende bruksområder for kortkjedete klorparafiner innen 1. januar 2003 skulle gjennomgås av Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene og OSPAR-kommisjonen i lys av nye relevante data om kortkjedete klorparafiner og risiko for miljø og helse.

Nederland har siden 1999 hatt nasjonale bestemmelser angående SCCP, dvs forbud mot SCCP i visse bruksområder (som mykgjørere i maling, overflatebehandling eller tetningsmidler, i skjærevæske til metalforarbeid og som flammehemmende middel i gummi, plast eller tekstiler). Nederland meldte disse bestemmelsene til Kommisjonen, og Kommisjonen godkjente de nederlandske bestemmelsene ved et vedtak av 16. desember 2003. Dette vedtaket var gyldig til 31. desember 2006. Gjennom en henvendelse av 8. desember 2006 anmoder Nedeland om opprettholdelse av sine nasjonale, og da på enkelte områder, noe strengere bestemmelser vedr SCCP. Gjennom kommisjonsvedtak 2007/395/EF godkjennes det at Nederland fortsatt kan opprettholde sine nasjonale bestemmelser angående SCCP.

Merknader
Kortkjedete klorparafiner er regulert gjennom bestemmelser i produktforskriften. Den norske bestemmelsen gjelder kun for SCCP som inneholder 48 vektprosent eller mer klor. Norges regulering har en grense på 0.1 % SCCP, mens EU og Nederland har 1 %. Norges regulering er ikke begrenset til noen få produktgrupper, og går i likhet med Nederlands bestemmelser lenger enn det aktuelle direktivet.

Norske myndigheter deltar aktivt i EUs arbeidsgruppe for begrensningsdirektivet, og er også i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsaken er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling, der Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Post- og teletilsynet og Vegdirektoratet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.06.2007
Anvendelsesdato i EU
29.06.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 233-239
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Anvendes fra i Norge
08.12.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0395
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro