Koordinering av offentlige trygdeordninger: rekommandasjon om ekthetskjennetegn i portable dokumenter som viser en persons stilling i forhold til trygdeforordningene

Tittel

Rekommandasjon nr. H2 av 10. oktober 2018 om ekthetskjennetegn i portable dokumenter som er utferdiget av en medlemsstats institusjon, og som viser en persons stilling i forbindelse med anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009

Recommendation No H2 of 10 October 2018 concerning the inclusion of authentication features to Portable Documents issued by the institution of a Member State and showing the position of a person for the purpose of the application of Regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Rekommandasjon publisert i EU-tidende 29.4.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rekommandasjonen, dansk utgave)

1) I artikel 5 i forordning (EF) nr. 987/2009 fastsættes det, at dokumenter, der er udstedt af en medlemsstats institution, og som viser en persons situation i forbindelse med anvendelsen af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, skal accepteres af de øvrige medlemsstaters institutioner, så længe de ikke er blevet trukket tilbage eller erklæret ugyldige af den medlemsstat, hvor de er udstedt.

2) Den administrative kommission fastlægger strukturen og indholdet af de personbårne dokumenter, der skal anvendes af alle medlemsstater i den forbindelse.

3) For at sikre en korrekt anvendelse af koordineringsreglerne er det vigtigt, at disse dokumenter indeholder forstærkede sikkerhedselementer.

4) Den administrative kommission har vedtaget henstilling nr. A1 om udstedelse af den attestering, som omtales i artikel 19, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009, hvori der foreslås foranstaltninger til forebyggelse af forfalskning af det personbårne dokument A1.

5) Der henstilles til, at foranstaltningerne til forebyggelse af forfalskning vedtaget ved henstilling A1 i forbindelse med det personbårne dokument A1, også finder anvendelse på andre personbårne dokumenter, der er udstedt til en person, og som viser personens retsstilling i forbindelse med anvendelsen af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009.

6) Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende denne henstilling i relation til personbårne dokumenter, der ikke viser personens retsstilling, hvis dokumentets hovedformål er formidling af oplysninger mellem den kompetente institution og den pågældende person, særlig de personbårne dokumenter P1 og U3.

7) Det europæiske sygesikringskort, hvis særlige karakteristika er beskrevet i afgørelse nr. S1 af 12. juni 2009 om det europæiske sygesikringskort og afgørelse nr. S2 af 12. juni 2009 om de tekniske specifikationer for det europæiske sygesikringskort (5), er ikke omfattet af denne henstilling —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.10.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet