Koordinering av offentlige trygdeordninger: prosedyrer for refusjon mellom institusjoner

Tittel

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. S9 av 20. juni 2013 om prosedyrer for refusjon mellom institusjoner i forbindelse med gjennomføringen av artikkel 35 og 41 til forordning (EF) nr. 883/2004

Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems Decision No S9 of 20 June 2013 concerning refund procedures for the implementation of Articles 35 and 41 of Regulation (EC) No 883/2004

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.01.2015)

Sammendrag av innhold
Beslutning nr. S9 gjelder prosedyrer for refusjon av helsetjenester mellom institusjoner i forbindelse med gjennomføringen av forordning (EF) nr. 883/2004 artiklene 35 og 41.

Beslutning nr. S9 erstatter tidligere Beslutning nr. S4 av 2. oktober 2009. Prosedyrene som fastsettes i beslutningen tilsvarer den tidligere beslutningen hva gjelder refusjon på grunnlag av faktiske utgifter (forordning (EF) nr. 987/2009 artikkel 62) og refusjon på grunnlag av faste beløp (forordning 987/2009 artikkel 63). Når det gjelder prosedyrene for nedbetaling og renter på forsinkede betalinger (forordning 987/2009 artikkel 68) er disse vesentlig utvidet. Videre er det tatt inn forskjellige bestemmelser om når krav om oppgjør må fremsettes, bestemmelser om når betaling skal anses å være gjort, bekreftelse for mottagelse av et krav om refusjon med mer.

Merknader
Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon 20. juni 2013 med hjemmel i forordning (EF) nr. 883/2004 artikkel 72 bokstav a om administrative spørsmål og tolkningsspørsmål. Beslutningen vil ikke kreve endringer i forhold til norsk rett. Teksten er ifølge Kommisjonen relevant for EØS og EU/Sveits-avtalene. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader. Rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Status
EØS-komitéen vedtok innlemmelse i EØS-avtalen ved dens beslutning nr. 49/2014 av 8. april 2014, som trådte i kraft 9. april 2014. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.06.2013
Anvendelsesdato i EU
10.07.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.02.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
08.04.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.04.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.04.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
09.04.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 52013XX0927(01)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro