Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter for å sikre gjennomføring av mat- og fôrregelverket og regelverket om dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll)

Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.8.2019)

Sammendrag av innhold
EU har en kontrollforordning fra 2004: Forordning(EU) nr 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre verifisering av etterlevelse av fór og mat lov samt dyrehelse og dyrevelferds regelverk. Forordningen stiller krav til kontrollmyndighetene og setter rammer for tilsynet. Forordningen er evaluert og gjennomgått og ny forordning ble vedtatt 15. mars 2017. Den har i stor grad samme mål som tidligere men omfanget er utvidet betraktelig. Den nye forordningen gjelder nå også plantehelse og klargjør at også biprodukter, økologiske produkter og plantevernmidler er omfattet (Plantehelse er unntatt fra EØS-avtalen).

Forordningen har som mål å sikre at europeiske myndigheter er harmoniserte, at de har systemer, organisering og tiltak på plass for å sikre etterlevelse av regelverket på matområdet (inkl. dyrehelse, plantehelse og fór). Den stiller som tidligere dyptgående krav til ressurser, opplæring, risikobasering, gjennomføring av kontroll, etatsrevisjon, EU inspeksjon mm. Målet er at den nye forordningen skal være en overordnet paraply for alle kontrollbestemmelser i hele matkjeden. Kontrollbestemmelser fra andre rettsakter er flyttet inn i den nye forordningen. Dette skal bidra til harmonisering mellom områdene, forenkling og sikre kontroll med hele matkjeden. Det medfører bl a at importkontrollbestemmelsene blir samlet og harmonisert, det opprettes flere EU referansesenter, datasystemer skal integreres og samles under en paraply (IMSOC).

Det utarbeides mye utfyllende regelverk etter denne forordningen. Det er gitt over 70 hjemler til Kommisjonen til å fastsette gjennomførende eller delegerte rettsakter. Hoveddelen i forordningen trer i kraft 14. desember 2019. Dette er også en frist for Kommisjonen til å utarbeide nye rettsakter til erstatning for gamle som på det tidspunktet vil slutte å gjelde. Kommisjonen inviterer til arbeidsgrupper hvor Norge deltar for å utarbeide disse. Det antas at det kan ta nærmere 10 år før alt utfyllende regelverk er utformet. Siden mye av det utfyllende regelverket som ikke er ferdig ennå, vil være avgjørende for konsekvensutredningen, vil ikke dette notatet kunne gi eksakte redegjørelser for administrative og økonomiske konsekvenser av ethvert tiltak.

Det er en gjort en del presiseringer, klargjøringer og forbedringer i den nye forordningen. Det er også gitt bestemmelser for å imøtekomme mangler som er avdekket, presiseringer og endringer. Blant annet reguleres nå også «annen offentlig virksomhet» i tillegg til kontroll. Her vil f. eks. utstedelse av sertifikater og forebygging av dyresykdommer være omfattet. Det er også kommet inn enkelte bestemmelser for å avdekke svindel og for å imøtekomme utfordringer med internetthandel.

Kommisjonen har fått hjemmel til å utpeke et referansesenter for dyrevelferd. Dette ble gjort i henhold til plan i 2018. Oppgavene til senteret er fastlagt i art. 96. Senteret skal være en støttespiller for medlemslandene i deres arbeid med dyrevelferd. Det skal ikke drive med tolkning av regelverket.

De gis også hjemmel til å utpeke et referansesenter for ektehet og redelighet i matkjeden.

Det er EU kommisjonen som utpeker et referansesentre etter bestemte prosedyrer og det er bare EU medlemsland som kan søke om å få det lagt til seg. Norge har ingen oppgaver knyttet til referansesentrene, men vil kunne dra nytte av den informasjonen og kunnskapen som referansesentrene besitter.

Kontrollforordningen retter seg for det vesentligste mot myndigheter og stiller krav til de. Enkelte av disse pliktene vil innebære noen rettigheter for virksomhetene. Forordningen stiller også noen plikter til virksomheter om å bistå og samarbeide når kontroll gjennomføres og hjemler for å ilegge gebyrer og rammer for hvordan de kan beregnes. Det stilles økte krav til at dokumenter og rutiner skal være offentlig tilgjengelig. (eks flerårig kontrollplan, hvordan avgifter beregnes, rapportering av kontroller).

Klikk her for å se hele teksten til EØS-notatet.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon