Komponenter og karakteristika for jord- og skogbrukstraktorer

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/144/EF av 30. november 2009 om visse komponenter og karakteristika for jord- og skogbrukstraktorer på hjul (kodifisering)

Directive 2009/144/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on certain components and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.10.2011)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2009/144/EF kodifiserer tidligere vedtatte direktiv 89/173/EØF av 21. desember 1988, som er et av særdirektivene til direktiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktor. Rådsdirektiv 89/173/EØF er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel II nr. 23, og stiller krav til komponenter på jord- og skogsbrukstraktor. Direktivets virkeområde er traktorer som har en konstruktiv hastighet mellom 6-40 km/t, og inneholder for øvrig bestemmelser for:

• Hastighetsregulator
• Dimensjoner og masser
• Ruter
• Skjerming av bevegelige deler
• Mekaniske forbindelser
• Foreskrevne skilt
• Bremsesystemets forbindelser med tilhenger

Direktivet har blitt endret flere ganger. Kommisjonen har besluttet at et direktiv skal kodifiseres senest etter hver tiende endring for å sikre en bedre oversikt over hvilke krav som gjelder for de enkelte områder. Direktiv 2009/144/EF er en slik kodifiserende rettsakt, som innebærer at direktiv 89/173/EØF med endringsrettsakter, jf. direktiv 2009/144/EF vedlegg VII, del A, oppheves.

Fra 1. juni 2010 ble direktiv 2009/144/EF et særdirektiv til direktiv 2003/37/EF, og vil således være en del av grunnlaget for godkjenning av traktorer.

Vurdering
Direktivet medfører ingen realitetsendringer i forhold til gjeldende tekniske krav, da dette er en kodifisering av tidligere innførte tekniske krav. Direktivet vil således ikke medføre økonomiske konsekvenser for Norge. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskriftstekst.

Norge stiller seg positiv til direktivet, da regelverket blir enklere å forholde seg til.

Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger
Vegdirektoratet har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av direktivet.

Status
Direktivet ble vedtatt 30. november 2009, og trådte i kraft i EU 1. juni 2010. Direktivet har vært på høring med høringsfrist 8. april 2011.

Direktiv 2009/144/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte av 20. mai 2011, ved komitebeslutning 47/2011. Rettsakten er implementert i forskrift av 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.11.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.11.2009
Anvendelsesdato i EU
19.02.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 22.10.2015, p. 1-138
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
20.05.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.07.2011
Anvendes fra i Norge
26.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0144
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro